dnes je 5.3.2021

Input:

901-998 - Podrozvahové účty

20.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

901–998 – Podrozvahové účty

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


901–998 – Podrozvahové účty

999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

V případě skutečností, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, účetní jednotka uvádí tyto skutečnosti na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením podle § 49 až 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., pokud náklady na získání informace nepřeváží přínosy plynoucí z této informace nebo se informace nepovažuje za významnou podle § 19 odst. 6 ZoÚ.

Při posuzování skutečností podle § 25 odst. 2 a 3 ZoÚ účetní jednotka nejdříve posuzuje, zda jsou splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů. V případě, že ano, účtuje o skutečnostech podle § 25 odst. 2 zákona v knize podrozvahových účtů až do okamžiku, kdy nejsou již splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů.

Zápisy v knize podrozvahových účtů se provádějí podvojně a souvztažně (§ 3 ZoÚ). O majetku a závazcích účtuje účetní jednotka na stejné strany, jako by účtovala na aktivní a pasivní účty. Jako souvztažný účet použije technický účet 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.

Majetek účetní jednotky

Podrozvahové účty:

901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

909 – Ostatní majetek


Příklad účtování

Č. Text MD D Poznámka Vlastní poznámky 
1. Zápis jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku na podrozvahové účty  901 999 jedná o nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok v ocenění nižším než 7 000 Kč v jednotlivém případě   
2. Zápis jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku na podrozvahové účty  902 999 jedná o hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok v ocenění nižším než 3 000 Kč v jednotlivém případě   

Položka „P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek” (účet 901) obsahuje podle § 49 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek”.

Položka „P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek” (účet 902) obsahuje podle § 49 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek”.

Položka „P.I.5. Ostatní majetek” (účet 909) obsahuje podle § 49 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb., majetek, který má účetní jednotka ve vlastnictví nebo jí přísluší hospodaření k tomuto majetku, který je předmětem účetnictví, ale není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech.

Vyřazené pohledávky a závazky

905 – Vyřazené pohledávky


Příklad

Č. Text MD D Poznámka Vlastní poznámky 
1. Zápis vyřazené pohledávky na podrozvahové účty 905 999   
2. Zánik pohledávky nebo odpadly důvody vykazování 999 905   

Položka „P.I.3.. Vyřazené pohledávky” (účet 905) obsahuje podle § 49 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., práva na peněžité plnění v případě, že již zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní, nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou. Dále obsahuje pohledávky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování.

O vyřazených pohledávkách se účtuje podle ČÚS č. 706 bod 6.2 na Má dáti účtu 905 – Vyřazené pohledávky a na Dal účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. Poté, kdy dojde k zániku pohledávky nebo odpadnou důvody pro její vykazování v souladu s § 49 písm. c) vyhlášky, účtuje účetní jednotka dle ČÚS č. 706 bod 6.4. na stranu MÁ DÁTI podrozvahového účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům se souvztažným zápisem na stranu DAL podrozvahového účtu 905 – Vyřazené pohledávky.

906 – Vyřazené závazky

Položka „P.I.4. Vyřazené závazky” obsahuje podle § 49 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., povinnosti k peněžitému plnění v případě, že již zanikl nárok věřitele na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že účetní jednotka svoji povinnost zcela nebo zčásti splní. Dále obsahuje závazky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

913 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

Podle ČÚS č. 703 bod 4.5. příjemce transferu, jehož poskytovatelem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o podmíněné pohledávce na podrozvahových účtech v okamžiku, kdy podal žádost o tento transfer nebo došlo k jiné skutečnosti, která je natolik určitá, že zakládá možnost poskytnutí nebo zprostředkování určitého transferu příjemci, a to prostřednictvím účtu 913 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů a účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.

914 – Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

Podle ČÚS č. 703 bod 4.1. pokud zjistí poskytovatel, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná, že zakládá možnost poskytnutí transferu, jehož příjemcem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtu 914 – Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů a účtu 999 – Vyrovnávací účedt k podrozvahovým účtům.

915 – Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

Podle ĆÚS č. 703 bod 4.6. pokud zjistí příjemce, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná, že zakládá možnost poskytnutí transferu neuvedeného v ČÚS č. 703 bod 4.5., účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtu 915 – Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.

916 – Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

Položka “P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů“ (účet 916) obsahuje krátkodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedených v jiných položkách.

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

921 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

Položka „P.III.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou” obsahuje podle § 51 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky úplatně užívaného jinou osobou, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce.

922 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

Položka „P.III.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou” obsahuje podle § 51 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky úplatně užívaného jinou osobou, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce.

923 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

Položka „P.III.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce” obsahuje podle § 51 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce.

924 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

Položka „P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce” obsahuje podle § 51 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce.

925 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

Položka „P.III.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů” obsahuje podle § 51 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb., krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou z důvodu povinností stanovených jinými právními předpisy nebo z jiného důvodu neuvedeného v § 51 písm. a) a c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce.

926 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

Položka „P.III.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů” obsahuje podle § 51 písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb., dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou z důvodu povinností stanovených jinými právními předpisy nebo z jiného důvodu neuvedeného v  § 51 písm. b) a d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce.

Další podmíněné pohledávky

Podrozvahové účty:

931 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

Položka „P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku” obsahuje podle § 52 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., krátkodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se prodeje dlouhodobého majetku, například zálohy a závdavky nebo splátky.

932 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

Položka „P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku” obsahuje podle § 52 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se prodeje dlouhodobého majetku, například zálohy a závdavky nebo splátky.

933 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

Položka „P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv” obsahuje podle § 52 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., krátkodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene § 52 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., například z titulu nájemného nebo pachtovného.

934 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

Položka „P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv” obsahuje podle § 52 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle § 52 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., například z titulu nájemného nebo pachtovného.


Příklad účtování:

Č. Text MD D Poznámka Vlastní poznámky 
1. Zápis krátkodobých pohledávek, které vznikly z titulu plnění uzavřených nájemních smluv na podrozvahové účty 933 999   
2. Zápis dlouhodobých pohledávek, které vznikly z titulu plnění uzavřených nájemních smluv na podrozvahové účty 934 999   

942 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

Položka „P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům” obsahuje podle § 52 písm. g) vyhlášky č. 410/2009 Sb., krátkodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy nejsou uvedeny v § 52 písm. e) a i) vyhlášky č. 410/2009 Sb. a které mají vzniknout na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo samosprávy nebo mohou vzniknout na základě jiného projevu vůle jiné osoby, například granty a dary.

943 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

Položka „P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům” obsahuje podle § 52 písm. h) vyhlášky č. 410/2009 Sb., dlouhodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy nejsou uvedeny v § 52 písm. f) a j) vyhlášky č. 410/2009 Sb. a které mají vzniknout na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo samosprávy nebo mohou vzniknout na základě jiného projevu vůle jiné osoby, například granty a dary.

944 – Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

Položka „P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění” obsahuje podle § 52 písm. i) vyhlášky č. 410/2009 Sb., výši krátkodobých možných plnění jinou osobou nebo státem za účetní jednotku ke kterým se tyto osoby nebo stát zavázaly z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění.

945 – Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

Položka „P.IV.10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění” obsahuje podle § 52 písm. j) vyhlášky č. 410/2009 Sb., výši dlouhodobých možných plnění jinou osobou nebo státem za účetní jednotku, ke kterým se tyto osoby nebo stát zavázaly z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění.

947 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Položka „P.IV.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení” obsahuje podle § 52 písm. k) vyhlášky č. 410/2009 Sb., krátkodobé budoucí nároky na plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno.

948 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Položka „P.IV.12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení” obsahuje podle § 52 písm. l) vyhlášky č. 410/2009 Sb., dlouhodobé budoucí nároky na plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

953 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

Podle ĆÚS č. 703 bod 4.5. příjemce transferu, jehož poskytovatelem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o podmíněné pohledávce na podrozvahových účtech v okamžiku, kdy podal žádost o tento transfer nebo došlo k jiné skutečnosti, která je natolik určitá, že zakládá možnost poskytnutí nebo zprostředkování určitého transferu příjemci, a to prostřednictvím účtu 953 – Dlouhodobé podmíněné

Nahrávám...
Nahrávám...