dnes je 9.12.2022

Input:

99/1963 Sb., Občanský soudní řád

č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD
ze dne 4. prosince 1963
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
PŘEHLED
OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU
 
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - 6
HLAVA DRUHÁ: SOUDY
§ 7 - 17
HLAVA TŘETÍ: ÚČAST NA ŘÍZENÍ
§ 18 - 35
HLAVA ČTVRTÁ: ÚKONY SOUDU A ÚČASTNÍKŮ
§ 36 - 58
 
ČÁST DRUHÁ
ČINNOST SOUDU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ
HLAVA PRVNÍ: PŘEDCHÁZENÍ SPORU
§ 59 - 66
HLAVA DRUHÁ: PŘEDBĚŽNÁ ŘÍZENÍ
§ 67 - 73
HLAVA TŘETÍ: PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ A ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZU
§ 74 - 78
 
ČÁST TŘETÍ
ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI
HLAVA PRVNÍ: PRŮBĚH ŘÍZENÍ
§ 79 - 119
HLAVA DRUHÁ: DOKAZOVÁNÍ
§ 120 - 136
HLAVA TŘETÍ: NÁKLADY ŘÍZENÍ
§ 137 - 151
HLAVA ČTVRTÁ: ROZHODNUTÍ
§ 152 - 175
HLAVA PÁTÁ: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
§ 176 - 200
 
ČÁST ČTVRTÁ
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
HLAVA PRVNÍ: ODVOLÁNÍ
§ 201 - 227
HLAVA DRUHÁ: OBNOVA ŘÍZENÍ
§ 228 - 235
HLAVA TŘETÍ: STÍŽNOST PRO PORUŠENÍ ZÁKONA
§ 236 - 243
HLAVA ČTVRTÁ: PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ JINÝCH ORGÁNŮ
§ 244 - 250
 
ČÁST PÁTÁ
VÝKON ROZHODNUTÍ
HLAVA PRVNÍ: NAŘÍZENÍ A PROVEDENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ
§ 251 - 275
HLAVA DRUHÁ: SRÁŽKY ZE MZDY
§ 276 - 302
HLAVA TŘETÍ: PŘIKÁZÁNÍ POHLEDÁVKY
§ 303 - 320
HLAVA ČTVRTÁ: PRODEJ MOVITÝCH VĚCÍ A NEMOVITOSTÍ
§ 321 - 338
HLAVA PÁTÁ: USPOKOJENÍ PRÁV NA NEPENĚŽITÉ PLNĚNÍ
§ 339 - 351
HLAVA ŠESTÁ: LIKVIDACE MAJETKU
§ 352 - 354
 
ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 355 - 378
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů občanů a organizací, jakož i výchova k zachovávání zákonů a pravidel socialistického soužití, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům spoluobčanů.
§ 2
V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory, provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně, a zaměřují svou činnost k tomu, aby právní vztahy odpovídaly zákonům, aby nedocházelo k porušování zájmů společnosti ani práv občanů a aby práv nebylo zneužíváno na úkor společnosti nebo jednotlivce.
§ 3
Občanské soudní řízení je jednou ze záruk socialistické zákonnosti a slouží jejímu upevňování a rozvíjení. Každý má právo dovolat se u soudu ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno.
§ 4
Občanské soudní řízení probíhá za účasti pracujících, která je zajištěna zejména účastí národních výborů a společenských organizací na řízení, veřejností řízení a spoluprací soudu s ostatními orgány socialistického státu a se společenskými organizacemi.
§ 5
Soudy poskytují občanům i organizacím poučení o jejich právech a povinnostech, pomáhají jim při uplatnění jejich práv a dbají všestranně o to, aby nikdo pro nedostatek právních znalostí neutrpěl újmu.
§ 6
V řízení postupuje soud v součinnosti se všemi, kteří se účastní řízení, tak aby byl co nejúčelněji zjištěn skutečný stav věci a aby ochrana práv byla rychlá a účinná.
HLAVA DRUHÁ
SOUDY
Pravomoc
§ 7
(1)  V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a družstevních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.
(2)  Jiné věci
Nahrávám...
Nahrávám...