dnes je 25.6.2024

Input:

Automobil - paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Automobil – paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem

Jaroslava Pfeilerová

Pojem

Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby se daňový subjekt rozhodl, zda pro účely daně z příjmů uplatní skutečné náklady spojené s dopravou silničním motorovým vozidlem, nebo zda uplatní paušální výdaj. Pokud se daňový subjekt rozhodne pro uplatnění paušálu, nemusí pro účely daně z příjmů správci daně výdaje na dopravu příslušným vozidlem nijak prokazovat. Při rozhodování o tom, zda bude do daňových nákladů uplatňovat paušální položku nebo související náklady prokazovat [ § 24 odst. 2 písm. k) ZDP ], bude konkrétní subjekt pravděpodobně vycházet s využitím vozidla (množstvím ujetých kilometrů). V případě nižšího počtu jízd bude výhodnější využít jednodušší systém paušálních výdajů.

Subjekty, které mohou uplatnit paušální výdaj na dopravu

Paušální výdaj na dopravu mohou uplatnit podnikající fyzické osoby i obchodní korporace. Paušální výdaj na dopravu nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, obecně prospěšnou společností nebo ústavem. Tento postup je zdůvodněn tím, že uplatňovaný systém zdanění příjmů veřejně prospěšných poplatníků je založený na zohlednění právní formy a poslání veřejně prospěšných subjektů. U těchto poplatníků je předpoklad plného využívání majetku především k hlavní činnosti a povinnosti klíčování nákladů v případě využití majetku i ke komerční činnosti.

ZDP stanoví podmínky při uplatňování paušálního výdaje na dopravu v § 24 odst. 2 písm. zt) a také v § 25 odst. 1 písm. x) a § 28 odst. 6.

Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit maximálně na tři vozidla, a to bez ohledu na to, kolik vozidel subjekt využívá. Při využití tohoto režimu nemusí daňový subjekt správci daně dokládat skutečné výdaje o nákupu PHM a vést knihu jízd nebo jinou evidenci, která by uskutečnění pracovních jízd prokazovala. Výše měsíčního paušálu, který lze daňově uplatnit, činí 5 000 Kč a zahrnuje výdaje za spotřebované PHM a poplatky za parkování vozidla při pracovní cestě. To znamená, že tyto výdaje již nelze znovu na základě doložených dokladů daňově uplatnit. Za poplatky, které jsou součástí paušálu, se nepovažují platby za sjednaný pronájem parkovacího místa pro služební automobil. Organizace tedy po uplynutí zdaňovacího období může vybrat tři vozidla (pravděpodobně ta s nejmenší roční spotřebou PHM) a uplatní paušál na dopravu. Na dopravu a provoz ostatních vozidel budou uplatněny náklady v prokázané výši. V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na uplatnění skutečných výdajů a naopak. A to z toho důvodu, aby nedocházelo ke krácení daňové povinnosti tím, že v měsíci, kdy byly související výdaje malé, byl uplatněn vyšší paušální výdaj. Stanovené částky paušálního výdaje (případně krácené částky) jsou stejné pro jakékoliv silniční motorové vozidlo (např. pro osobní, nákladní vozidlo popř. motocykl).

Příklad 1

Veřejná vysoká škola využívala pět vozidel. Z těchto vozidel vybrala tři s nejnižší spotřebou a uplatnila na ně paušální výdaj na dopravu.

Tabulka 1

Text  Měsíční paušál na dopravu
(Kč) 
Roční částka
(Kč) 
I. vozidlo  5 000  60 000 
II. vozidlo  5 000  60 000 
III. vozidlo  5 000  60 000 

Paušální výdaj na dopravu může být uplatněn také na vozidlo využívané zaměstnanci k pracovním cestám. V tomto případě bude zaměstnavatel po zaměstnanci pravděpodobně požadovat evidenci, ze které bude zřejmé, jak byla pracovní cesta vykonána. Zaměstnancům bude proplácena náhrada za skutečně nakoupené PHM do služebního vozidla a o skutečně vyplacených částkách bude také účetní jednotka účtovat.

Zákon o daních z příjmů umožňuje fyzickým osobám, aby daňově uplatnili paušální výdaj na dopravu v případech, kdy předmětné vozidlo využívají pro účely podnikání pouze částečně. V tomto případě je paušální částka snížena na 4 000 Kč měsíčně – a to bez ohledu na poměr, kterým je vozidlo k podnikání využíváno.

Omezení možnosti využít paušální výdaj na dopravu

Zákon o daních z příjmů v ust. § 24 odst. 2 písm. zt) stanoví následující omezení pro možnost uplatnění paušálního výdaje na dopravu:

  • vozidlo nesmí být přenecháno ani po část měsíce přenecháno k užívání jiné osobě. Jedná se např. o situaci, kdy zaměstnavatel bezplatně poskytne zaměstnanci služební vozidlo pro služební i soukromé účely. Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se však nepovažuje využití vozidla spolupracující osobou nebo uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.

  • Způsob uplatnění výdajů na dopravu u konkrétního vozidla (z prokazování nákladů na paušální výdaj a naopak) nelze v průběhu zdaňovacího období měnit.

Příklad 2

Organizace poskytuje svému zaměstnanci bezplatně služební vozidlo k využívání pro služební i soukromé účely. Vzhledem k tomu, že vozidlo zaměstnavatele bylo přenecháno k užívání jiné osobě (zaměstnanci), nelze uplatnit paušální výdaj na dopravu.

Příklad 3

Organizace pronajala služební vozidlo jiné organizaci. Také na toto vozidlo nelze uplatnit paušální výdaj na dopravu, neboť bylo přenecháno k užívání jiné osobě.

Příklad 4

Organizace využívala k podnikání devět silničních motorových vozidel. V průběhu roku organizace účtovala o všech účetních případech podle skutečnosti na základě účetních dokladů (tedy i o nákupu PHM a parkovném). Hospodářský výsledek obsahoval skutečně vynaložené náklady. Účetní jednotka analyticky sledovala výdaje související s provozem jednotlivých vozidel. Po ukončení zdaňovacího období byla vyhodnocena tři vozidla, která měla za rok nejnižší spotřebu. Vzhledem k tomu, že skutečné náklady související s dopravou těmito vozidly byly nižší než 5 000 Kč měsíčně, bylo rozhodnuto o využití paušálu. Pro účely daně z příjmů organizace skutečné výdaje spojené s provozem těchto vozidel vyloučila z daňově účinných nákladů (zvýšila základ daně) v řádku 40 daňového přiznání a následně v řádku 162 uplatnila výhodnější paušál (snížila základ daně).

Tabulka 2

Text  Skutečné
výdaje 
Zvýšení
základu daně 
Paušální
výdaj 
Snížení
základu daně 
Rozdíl 
I. vozidlo  24 000 + 24 000 60 000 – 60 000 – 36 000
II. vozidlo  40 000 + 40 000 60 000 – 60 000 – 20 000
III. vozidlo  35 000 + 35 000 60 000 – 60 000 – 25 000
Celkem  99 000 + 99 000 180 000 – 180 000 – 81 000

V popisovaném případu organizace ušetří na dani celkem 15 390 Kč (19 % z 81 000 Kč).

Náklady spojené s dopravou zbývajícími šesti vozidly musí organizace prokazovat (dokladem o nákupu PHM a evidencí jízd nebo jinou obdobnou evidencí prokazující způsob použití vozidla).

Poměrná část paušálního výdaje

Poplatník může v měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla uplatnit pouze poměrnou část paušálního výdaje na dopravu (poměr lze stanovit podle dnů do vyřazení nebo od pořízení vozidla).

Příklad 5

Organizace pořídila dne 12. 6. automobil. Za měsíc červen mohla do nákladů uplatnit paušál ve výši 3 167 Kč [(5 000 : 30) × 19]. Od července do prosince organizace může uplatnit 5 000 Kč měsíčně.

Ostatní související náklady

Poplatník daně z příjmů může mimo paušální náklady na dopravu uplatnit také ostatní související náklady např. na opravy, náhradní díly, daňové odpisy, nájemné, pojistné atd. Fyzická osoba, která využívá vozidlo k podnikání pouze částečně, může mimo krácený paušální výdaj na dopravu daňově uplatnit 80 % souvisejících nákladů. V tomto případě poplatník nemusí míru využití vozidla pro účely podnikání prokazovat a náklady sníží na zmíněných 80 %.

Příklad 6

OSVČ využívala po celé zdaňovací období k podnikání osobní automobil, který má zařazen v obchodním majetku. Vzhledem k tomu, že OSVČ využívala toto vozidlo i pro soukromé účely, uplatnila po ukončení zdaňovacího období následující daňové náklady:

  • 12 x 4 000 Kč = 48 000 Kč

Nahrávám...
Nahrávám...