dnes je 23.7.2024

Input:

č. 403/2004 Sb. NSS, Kompetenční spory: oprava údajů v katastrálním operátu

č. 403/2004 Sb. NSS
Kompetenční spory: oprava údajů v katastrálním operátu
k § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
Je-li podána žaloba proti rozhodnutí správního orgánu o opravě údajů v katastrálním operátu podle § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), je věcně příslušný rozhodnout o ní soud ve správním soudnictví.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 2. 9. 2004, čj. Konf 62/2003-15)
Věc: Spor o pravomoc mezi Obvodním soudem pro Prahu 8 a Městským soudem v Praze ve věci opravy údajů v katastrálním operátu.

Dne 23. 5. 2003 se obrátil Obvodní soud pro Prahu 8 - soud v občanském soudním řízení - na zvláštní senát s návrhem na zahájení řízení o kompetenčním sporu, který vznikl mezi ním a Městským soudem v Praze - soudem ve správním soudnictví - ve věci žaloby žalobkyň Yvony H. a Hany V. proti žalovanému Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu o opravu chyb v katastrálním operátu.
Ze spisu vyplynuly tyto skutečnosti:
Žalobkyně podaly dne 15. 8. 2000 návrh ke Katastrálnímu úřadu Praha-město směřující k opravě chybných údajů katastru podle § 8 katastrálního zákona. Konkrétně navrhly, aby katastrální úřad (dále též „KÚ“) opravil výměru pozemků p. č. 1608/6 a 1608/7 zapsaných na LV č. 880 pro katastrální území D. v souladu se záznamem do katastru provedeným v roce 1999 a aby byl též zrušen nově vytvořený list vlastnictví č. 1012, neboť zápisy v jeho oddílech A, B a E jsou v rozporu s ustanoveními zákonů č. 344/1992 Sb. a č. 265/1992 Sb.
Katastrální úřad Praha-město vyslovil svým rozhodnutím ze dne 7. 6. 2002, že návrhu žalobkyň na opravu chyb se nevyhovuje, neboť v dané věci se nejedná o opravu chybných údajů. Rozhodl, že na zmíněném LV č. 1012 bude nadále evidován duplicitní zápis vlastnictví u pozemků p. č. 1608/20 a 1608/32 ve prospěch hlavního města Prahy, a to k celku, a u každé z žalobkyň k podílu id. 1/2 vzhledem k celku.
Žalobkyně ve svém odvolání proti tomuto rozhodnutí vyjádřily nesouhlas s povolením vkladu vlastnictví pro hlavní město Prahu k jeho návrhu ze dne 7. 6. 2000, neboť považují za neplatné kupní smlouvy, které hlavní město Praha k prokázání svého vlastnického práva k dotčeným pozemkům předložilo. Podle názoru žalobkyň zasáhl KÚ Praha-město povolením vkladu do jejich vlastnického práva. Proto žalobkyně navrhly, aby Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze (dále též „ZKI“) přezkoumal postup KÚ při zápisu duplicitního vlastnictví, posoudil zřejmý omyl při vedení katastru v souvislosti se zakreslením nových pozemků p. č. 1608/20 a 1608/32 a napadené rozhodnutí KÚ zrušil.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze změnil rozhodnutí KÚ Praha-město ze dne 7. 6. 2002 svým rozhodnutím ze dne 13. 12. 2002 tak, že návrhu žalobkyň na opravu chyb nevyhověl a vyslovil, že v katastru nemovitostí bude jako vlastník pozemků p. č. 1608/ 20 a 1608/32 v k. ú. D. zapsáno hlavní město Praha: zjistil totiž, že duplicitní zápis vlastnictví na LV č. 1012 je chybný. Stavem jedině souladným s pravomocným
Nahrávám...
Nahrávám...