dnes je 19.9.2020

Input:

Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

14.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

JUDr. Petr Bukovjan

Pokud nebylo možné doručit zaměstnanci písemnost osobně na pracovišti, tj. právní úpravou preferovaným způsobem doručení, a zaměstnavatel případně nevyužil ani jiného způsobu doručení písemnosti, přichází v úvahu doručení této písemnosti zaměstnanci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Tím je dle zákona o poštovních službách osoba poskytující poštovní služby, a to na základě poštovní licence udělené Českým telekomunikačním úřadem. Vyhlášením schválených poštovních podmínek nabízí provozovatel každému uzavření poštovní smlouvy podle těchto poštovních podmínek a tato smlouva je pak uzavřena poštovním podáním ze strany odesílatele. Z poštovní smlouvy vzniká provozovateli poštovních služeb povinnost dodat poštovní zásilku způsobem v ní určeným příjemci a odesílateli (není-li sjednáno jinak) povinnost uhradit provozovateli poštovních služeb dohodnutou cenu.

Zákoník práce ve svém ustanovení § 334 odst. 4 ZP požaduje po zaměstnavateli výběr takové poštovní služby, aby z uzavřené poštovní smlouvy vyplývala povinnost doručit poštovní zásilku obsahující písemnost za podmínek stanovených tímto zákonem. Jde jednak o podmínku doručení do vlastních rukou zaměstnance, jednak o další podmínky obsažené v ustanovení § 336 ZP. Zaměstnavatelé využívají nejčastěji (ne-li vždy) služeb největšího a nejrozšířenějšího provozovatele, kterým je Česká pošta, s. p. Nabídka poštovních služeb a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v Poštovních podmínkách (Základní poštovní služby) tohoto státního podniku (viz její webové stránky www.cpost.cz).

Kam posílat písemnost

Písemnost, kterou doručuje prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zasílá zaměstnavatel na poslední adresu, kterou mu zaměstnanec písemně sdělil. Jde o adresu, kterou zaměstnanec uvedl jako adresu pro doručování zpravidla do osobního dotazníku, nebo písemně oznámil zaměstnavateli změnu této adresy v průběhu trvání pracovněprávního vztahu. Na poštovní zásilce, jejíž podání provozovatel poštovních služeb stvrzuje (typicky doporučené zásilky), musí být uvedena též poštovní adresa odesílatele. Jejímu umístění je vyhrazena levá horní čtvrtina plochy obálky.

Ověřování podpisu

U doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zákoník práce v ustanovení § 336 odst. 1 ZP připouští, aby byla písemnost doručena vedle zaměstnance také tomu, koho zaměstnanec k přijetí písemnosti určil na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zaměstnance. Ověřování podpisu se nazývá legalizace a mohou ho provádět především krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle zákona o ověřování, dále notáři podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, nebo advokáti podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Záznam o doručení

Zákoník práce nejenže vyžaduje, aby byla písemnost doručena do vlastních rukou zaměstnance, popř. jeho zmocněnce, ale zároveň předepisuje, že doručení písemnosti musí být doloženo písemným záznamem o doručení. Od těchto dvou základních požadavků se odvíjí i volba příslušné poštovní služby. Z nabídky poštovních služeb České pošty, s. p., coby jejich provozovatele je zřejmé, že aby zaměstnavatel dodržel výše uvedená pravidla, musí písemnost zasílat zaměstnanci jako doporučenou zásilku s dodejkou a zvolit doplňkovou službu „Dodání do vlastních rukou”, nebo lépe „Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta”.

Doporučená zásilka

Doporučená zásilka je taková, jejíž podání provozovatel poštovních služeb stvrzuje a dodá ji jen za podmínky, že příjemce její převzetí potvrdí. Použití dodejky znamená, že provozovatel poštovní služby opatří odesílateli písemné potvrzení prokazující dodání poštovní zásilky příjemci. Zaměstnavatel má možnost buď vyplnit dodejku stanovenou předtiskem provozovatele poštovních služeb, nebo použít zvláštní obálku, jejíž součástí je dodejka. Je třeba podotknout, že užitný vzor zvláštní obálky je komerční záležitostí některých firem, tyto reagují na poptávku vyvolanou příslušnou právní úpravou a provozovatel poštovních služeb text na ní uvedený neschvaluje.

Dodání do vlastních rukou

Jak bylo výše uvedeno, pro splnění podmínek stanovených Zákoníkem práce musí zaměstnavatel vybrat doplňkovou službu „Dodání do vlastních rukou”, nebo „Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta”.

„Dodání do vlastních rukou”

V případě prvně uvedené doplňkové služby provozovatel poštovních služeb dodá poštovní zásilku, je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta. Pokud odesílatel použije zvláštní obálku, pak této službě odpovídá obálka s modrým pruhem.

Poštovní podmínky definují výše jmenované osoby ve svém článku 23 odst. 4 až 6, přičemž za zmocněnce adresáta považují fyzickou osobu, která předepsaným způsobem prokáže, že je osobou, kterou adresát v hodnověrném písemném prohlášení k převzetí poštovní zásilky zmocnil. Lze tak učinit např. předložením dokladu totožnosti a průkazu příjemce. Za tímto účelem musí adresát jako zmocnitel sepsat příslušnou žádost, osvědčit svoji totožnost a zaplatit poplatek stanovený podle ceníku provozovatele poštovních služeb. V žádosti zmocnitel zmocní osoby k přejímání zásilek, které dojdou na jeho poštovní adresu. Průkaz se vydává na dobu určenou zmocnitelem, nebo do odvolání. Jedním zmocněním je přitom možné zmocnit nejvýše 3 osoby.

Vzhledem k tomu, že zákoník práce za řádné doručení považuje vedle doručení přímo zaměstnanci též doručení zmocněnci, ale jen v případě, že ho zaměstnanec k přijetí písemnosti určil na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, je zřejmé, že u této doplňkové služby „hrozí” doručení i jiným než zákoníkem