dnes je 24.7.2019
Input:

Drobný dlouhodobý majetek

15.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.7.3
Drobný dlouhodobý majetek

Ing. Olga Hanzlová

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Dříve se drobný dlouhodobý majetek účtoval při pořízení v celkové výši do nákladů, neodpisoval se postupně po dobu užívání. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) v používání se eviduje na účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a pořízení se zahrnuje v plné výši do provozních nákladů, proto má v rozvaze korekci účtem 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku ve výši 100 % ocenění. Na účtu 018 se eviduje tento majetek od ocenění 7 000 až 60 000 Kč. Dolní hranici si může účetní jednotka snížit a bude se DDNM pod touto hranicí evidovat na podrozvahový účet 901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) se eviduje na účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek od hodnoty 3 000 do 40 000 Kč. Také v případě DDHM si může účetní jednotka ve vnitřním předpisu snížit dolní hranici např. na 1 000 Kč a majetek pod touto hranicí 200–999 Kč bude evidovat na podrozvahovém účtu 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek. Drobný dlouhodobý hmotný majetek se i v tomto případě plně zahrnuje v okamžiku pořízení do provozních nákladů a má tedy 100% oprávky na účtu 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku.

K drobnému dlouhodobému majetku se nemohou účtovat opravné položky, protože u účtů DDM v rozvaze by sloupec KOREKCE byl vyšší a NETTO by vykázalo zápornou hodnotu.

Pořízení drobného dlouhodobého majetku podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.:

Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku zahrnuje pořízení DDNM evidovaného na účtu 018.

 • Pořízení DDHM, který bude na účtu 028, je nákladem na účtu 558.

 • Účet 518 – Ostatní služby zahrnuje pořízení DDNM pod stanovenou hranicí, který se eviduje na účtu 901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek.

 • Účet 501 – Spotřeba materiálu zahrnuje pořízení DDHM pod stanovenou hranicí a eviduje se na podrozvahovém účtu 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Drobný dlouhodobý majetek má předpokládanou dobu použitelnosti delší než jeden rok, což je 12 po sobě následujících měsíců. Majetek, který je určen ke spotřebě, jsou zásoby materiálu. Ve vnitřním předpisu je vhodné vymezit, které věci hromadné povahy vzájemně zaměnitelné, kde není předpoklad použitelnosti delší než jeden rok, se nebudou zahrnovat do kategorií DDHM, protože inventarizace podle identifikátorů, jimiž jsou např. inventární čísla, by nebyla efektivní, hospodárná a účelná a zahrnuje se do nákladů na účtu 501. Tyto věci se budou evidovat hromadně jen v jednotkách množství s operativní evidencí, kde jsou umístěny. Jsou to například odpadkové koše, nádobí, ložní prádlo, drobné nářadí apod.

Majetek vedený na účtech 018, 028, 901 a 902 podléhá inventarizaci. Inventarizační evidence se zpravidla vede na inventárních kartách, které musejí poskytovat tyto informace:

 • název a popis majetku,

 • nezaměnitelné číselné označení – identifikátor jednotlivých předmětů,

 • umístění,

 • datum pořízení a způsob pořízení (nákup, bezúplatný převod, věcný dar),

 • datum zaúčtování do účtové skupiny 01, 02, 90,

 • změny v rozsahu majetku (technické zhodnocení),

 • datum a způsob vyřazení (likvidace, prodej, bezúplatný převod).

Příklad – účtování drobného majetku

Příspěvková organizace ve školství zřízená ÚMČ má ve vnitřní směrnici k hospodaření s majetkem v evidenci majetku hranice pro zařazení DDM podle kategorií:

 • drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) na účtu 018 od 1 000 Kč za jednu položku,

 • drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 500 do 999 Kč se podle jednotlivých položek zařazuje na účet 901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek,

 • drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) vedený na účtu 028 od Kč 1 000 za položku,

 • drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 200 do 999 Kč/1 ks se eviduje na podrozvahovém účtu 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Předměty hromadné povahy jsou evidovány v jednotkách množství v operativní evidenci (místní seznamy, osobní karty zaměstnanců, v provozní evidenci jednotlivých úseků se evidují osobní ochranné pomůcky, drobné nářadí, kancelářské potřeby, ložní prádlo).

Počáteční stavy drobného majetku v Kč

018 01 DDNM k provozním účelům 65 800,00
018 02 DDNM – SW pro výuku 98 900,00
078 01 Oprávky k DDNM k provozním účelům –65 800,00