dnes je 15.7.2024

Input:

Evidence, účtování DDNM a DDHM pro NNO

17.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.20.1
Evidence, účtování DDNM a DDHM pro NNO

Jaroslava SvobodováSměrnice

SMĚRNICE K ÚČTOVÁNÍ A EVIDENCI DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU (DDNM) A DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU (DDHM)

pro nestátní neziskové organizace

Účetní jednotka: ............................

Označení: .................................... Číslo:..........................................

Zpracoval:.................................... Kontroloval: ..................................

Platnost: .................................... Závaznost:....................................

Datum vydání: .............................. Vydává:........................................

Nahrazuje: ................................. Doplňuje:................................

Počet stran: .................................. Přílohy:.........................................


Čl. 1

Předmět úpravy, základní pojmy

1.1 Směrnice upravuje způsob zařazování majetku do kategorie drobného dlouhodobého majetku v účetnictví účetní jednotky, pokud byl pořízen do 31. 12. 2002. Vymezuje cenové hranice rozhodné pro účtování drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) v účtové třídě 0 – Dlouhodobý majetek.

1.2 DDNM se rozumí nehmotný majetek vymezený zvláštním právním předpisem1). Účetní jednotka stanovuje dolní hranici ocenění, která je rozhodná pro zařazení majetku do kategorie DDNM na částku 7 000 Kč a vyšší. Majetek v ocenění 6 999 Kč a nižším je při pořízení nebo nabytí účtován vždy na vrub příslušného syntetického účtu v účtové skupině 51 – Ostatní služby.

1.3 DDHM se rozumí hmotný majetek vymezený zvláštním právním předpisem2). Účetní jednotka stanovuje dolní hranici ocenění, která je rozhodná pro zařazení majetku do kategorie DDHM na částku 3 000 a vyšší. Majetek v ocenění 2 999 Kč a nižším je při pořízení nebo nabytí účtován vždy na vrub příslušného syntetického účtu v účtové skupině 50 – Spotřeba materiálu.

1.4 Majetek, který nesplňuje podmínky pro zařazení v účetnictví do účtové třídy 0 – Dlouhodobý majetek a jeho doba použití je delší, než jeden rok je zaúčtován "do spotřeby" s pomocí účtové třídy 5 – Náklady. Současně je zaúčtován na příslušné podrozvahové účty v souladu se Směrnicí č. ... Účtový rozvrh. Podrobná evidence takového majetku je pro účely inventarizace vedena podle Čl. 2 Směrnice č.... k účtování a evidenci zásob.

1.5 Hmotné movité věci a jejich soubory s dobou použitelnosti delší než jeden rok, nevykázané v položce A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory jsou považovány za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách (viz § 11 vyhlášky č. 504/2002 Sb.).

------------

1)§ 7 odst. 5 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

2)§ 8 odst. 9 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

Čl. 2

Evidence a odpovědnost za majetek

2.1 Evidence majetku dle Čl. 1 odst. 1.2 a 1.3 je vedena s pomocí software na počítači umístěném v oddělení správy majetku. Data o pohybu a zůstatcích majetku v peněžním vyjádření jsou přenášena dle zásad vymezených zákonem3) do paměti počítačů ve finanční účtárně.

2.2 Průkaznými doklady k záznamům o pohybu majetku jsou protokoly o zařazení do užívání, kopie faktur dodavatelů, nebo kopie účtenek o nákupu majetku. Doklady archivuje odd. materiálně technického zásobování (MTZ) (var. osoba vymezená ve Směrnici č... Archivační a skartační řád). Odpovědný pracovník MTZ 1 x měsíčně vždy nejpozději do 10 dne běžného měsíce za

Nahrávám...
Nahrávám...