dnes je 9.12.2022

Input:

Evidence, účtování DDNM a DDHM pro PO

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.20
Evidence, účtování DDNM a DDHM pro PO

Jaroslava Svobodová

SMĚRNICE K ÚČTOVÁNÍ A EVIDENCI DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU (DDNM) A DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU (DDHM)

pro příspěvkové organizace

četní jednotka: ……………………….

Označení: ……………………………… Číslo:……………………………………

Zpracoval:……………………………… Kontroloval: …………………………….

Platnost: ……………………………… Závaznost:………………………………

Datum vydání: ………………………… Vydává:………………………………….

Nahrazuje: …………………………… Doplňuje:........…………………………..

Počet stran: ……………………………. Přílohy:…………………………………..


Čl. 1

Předmět úpravy, základní pojmy

1.1 Směrnice upravuje způsob zařazování majetku do kategorie drobného dlouhodobého majetku v účetnictví účetní jednotky. Vymezuje cenové hranice rozhodné pro účtování drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) v účtové třídě 0 – Dlouhodobý majetek.

1.2 DDNM se rozumí nehmotný majetek vymezený zvláštním právním předpisem1). Účetní jednotka stanovuje dolní hranici ocenění, která je rozhodná pro zařazení majetku do kategorie DDNM na částku vyšší než 7 000 Kč. Majetek v ocenění 7 000 Kč a nižším je při pořízení nebo nabytí účtován vždy na vrub příslušného analytického účtu k syntetickému účtu 518 – Ostatní služby.

1.3 DDHM se rozumí hmotný majetek vymezený zvláštním právním předpisem2). Účetní jednotka stanovuje dolní hranici ocenění, která je rozhodná pro zařazení majetku do kategorie DDHM na částku vyšší než 3 000 Kč. Majetek v ocenění 3 000 Kč a nižším je při pořízení nebo nabytí účtován vždy na vrub příslušného analytického účtu k syntetickému účtu 501 – Spotřeba materiálu.

1.4 Majetek, který nesplňuje podmínky pro zařazení v účetnictví do účtové třídy 0 – Dlouhodobý majetek a jeho doba použití je delší než jeden rok je zaúčtován „do spotřeby” s pomocí účtové třídy 5 – Náklady. Současně je zaúčtován na příslušné podrozvahové účty v souladu s ustanovením zvláštního právního předpisu3) jako jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen „ JDDNM”)a jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „JDDHM”) a se Směrnicí č. ... Účtový rozvrh. Podrobná evidence takového majetku je pro účely inventarizace vedena podle Čl. 2 Směrnice č.... k účtování a evidenci zásob.

--------------------------------------------------

1)§ 11 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

2) § 14 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

3) § 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Čl. 2

Evidence a odpovědnost za majetek

2.1 Evidence majetku dle Čl. 1 odst. 1.2 a 1.3 je vedena s pomocí software na počítači umístěném v oddělení správy majetku. Data o pohybu a zůstatcích majetku v peněžním vyjádření jsou přenášena dle zásad vymezených zákonem4) do paměti počítačů ve finanční účtárně.

2.2 Průkaznými doklady k záznamům o pohybu majetku jsou protokoly o zařazení do užívání, kopie faktur dodavatelů, nebo kopie účtenek o nákupu majetku. Doklady archivuje odd. materiálně-technického zásobování (MTZ) (var. osoba vymezená ve Směrnici č... Archivační a skartační řád). Odpovědný pracovník MTZ 1 x měsíčně vždy nejpozději do 10 dne běžného měsíce za měsíc minulý předá finanční účtárně souhrnný tištěný výstup z evidence DDNM a DDHM o stavu a pohybech v členění podle druhů vymezených v Čl. 1, odst. 1.2 a 1.3 této směrnice.

2.3 Doklady dle bodu 2.2 musí splňovat náležitosti stanovené zákonem5).

2.4 Za DDNM a DDHM ve skladu hmotně odpovídá skladník. Za majetek zařazený do používání hmotně odpovídají zaměstnanci, kteří mají tento majetek v užívání a to jak na pracovišti tak i mimo něj.

2.5 Nákup DDNM a DDHM schvalují odpovědné osoby v souladu se zvláštním právním

Nahrávám...
Nahrávám...