Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Inventura - dokladová

22.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventura – dokladová

Blažena Petrlíková

Pojem

Inventura je součástí procesu inventarizace. Při inventarizaci zajišťuje PO činnosti nutné pro vyhotovení inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů, inventurních závěrů a vyhotovení dalších souvisejících účetních záznamů.

Cílem inventur je zejména:

 • zjišťovat skutečný stav inventarizačních položek a jejich částí; v případě, že pro zjišťování skutečného stavu některých částí inventarizačních položek je nutné jejich vážení, měření nebo použití jiných obdobných postupů, stanoví způsob používání zjišťovacích metod a případnou výši odchylek při jejich používání s ohledem na tyto metody nebo specifika inventarizačních položek a jejich částí,

 • ověřovat, zda zjištěný skutečný stav inventarizačních položek a jejich částí odpovídá jejich stavu v účetnictví a zajistit v účetnictví odstranění případných rozdílů zjištěných inventurami,

 • zjišťovat správnost ocenění inventarizovaného majetku,

 • zjišťovat, zda nastaly skutečnosti, které zakládají povinnost tvorby opravných položek a rezerv (viz § 25 odst. 3 ZoÚ a § 26 odst. 3 ZoÚ),

 • ověřovat vlastnická práva k majetku, práva hospodaření s majetkem zřizovatele,

 • sestavovat inventurní soupisy, vyjadřující zjištěné stavy majetku a závazků v rámci jednotlivých provedených inventur.

Proces inventarizace

PO nejprve sestavuje plán inventur, který představuje mj. časový harmonogram činností, včetně termínů provedení inventur. Pro zajištění inventur zřizuje PO inventarizační komise. Inventarizační komise musí mít nejméně dva členy. Ústřední inventarizační komisi zřizuje PO tehdy, pokud veškeré činnosti prováděné při inventarizaci jsou zajišťovány prostřednictvím jiných osob.

Provádění inventur, kontrolu činností inventarizačních komisí a sestavení inventarizační zprávy PO zajišťuje prostřednictvím ústřední inventarizační komise nebo jiným způsobem řízení procesu inventarizace.

Vyhláška o inventarizaci

Vyhláška o inventarizaci, na rozdíl od zákona o účetnictví, definuje:

 • prvotní inventuru, tj. činnost vedoucí ke zjištění stavu majetku a závazků tak, aby bylo možné sestavit inventurní soupisy,

 • rozdílovou inventuru, jejímž cílem je v případě hmotného majetku vyhotovení dodatečných inventurních soupisů; dodatečným inventurním soupisem prokazuje PO přírůstky nebo úbytky stavu hmotného majetku v porovnání s prvotní inventurou.

Ustanovení § 30 odst. 1 ZoÚ definuje:

 • fyzickou inventuru u hmotného majetku, popřípadě u nehmotného majetku,

 • dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru.

Dokladovou inventuru provádí PO v případech, kdy není možné stav majetku a závazků ověřit fyzickým způsobem, tj. např. měřením, vážením, počítáním, případně matematickým výpočtem z naměřených hodnot (např. inventura sypkých hmot v zásobnících, inventura sypkých hmot na volných úložištích, ověření stavu pícnin, slámy apod.).

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

 • Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.

 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (platný do 31. 12. 2013)

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (účinný od 1. 1. 2014)

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen ČÚS)

Základní účetní postupy

Dokladová inventura se provádí v případě:

 • pohledávek (dlouhodobých, krátkodobých),

 • závazků (dlouhodobých, krátkodobých),

 • nehmotného majetku (nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, povolenky na emise a preferenční limity, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, nedokončený dlouhodobý majetek),

 • účtů v bance,

 • jiných aktiv (tj. náklady příštích období, příjmy příštích období, dohadné účty aktivní),

 • jiných pasiv (tj. výnosy příštích období, výdaje příštích období, dohadné účty pasivní),

 • vytvořených opravných položek,

 • vytvořených rezerv,

 • některých podrozvahových účtů (např. podmíněné pohledávky, podmíněné závazky),

 • peněžních fondů vytvořených v souladu s příslušnými rozpočtovými pravidly.

Pokud PO vlastní výjimečně též finanční majetek v tzv. dematerializované formě (tj. např. dluhopisy nikoliv v listinné formě, ale zaknihované), pak provádí ověření stavu tohoto majetku rovněž dokladovou inventurou, tj. porovnáním výpisů z příslušné evidence ke dni, ke kterému se stavy finančního majetku porovnávají se stavy v peněžním vyjádření vykazovanými na příslušných účtech aktiv v rozvaze.

Dokladovou inventurou se též ověřují stavy majetku, který je fyzicky umístěn mimo sídlo PO, např. z důvodu zápůjčky jiné organizaci, zapůjčení zaměstnanci jako pracovní pomůcky, kterou lze vynášet i mimo sídlo PO. Dokladové inventuře podléhají i položky zachycené na podrozvahových účtech, a to jak pasivní, tak i aktivní povahy.

Tabulka 1 – Ověřování stavu aktiv při dokladové inventuře

OVĚŘOVÁNÍ STAVU AKTIV  
Dokladové ověření stavu se porovnává s účtem aktiv v rozvaze   
– dlouhodobého nehmotného majetku    012, 013, 014, 015, 019  
– drobného dlouhodobého nehmotného majetku    018  
– nedokončeného dlouhodobého nehmotného
majetku   
041  
– poskytnutých záloh na dlouhodobý nehmotný
majetek   
051  
– poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný
majetek   
052  
– dlouhodobého finančního majetku účtová skupina    06  
– pořizovaného dlouhodobého finančního majetku    043  
– opravných položek (vykazované v záporné
hodnotě v aktivech)   
účtové skupiny 15, 16, 17,
18, 19  
– peněžních prostředků na účtech v bankách    účtová skupina 24  
– krátkodobého finančního majetku
(např. cenných papírů)   
účtová skupina 25  
– pohledávek dlouhodobých    účtová skupina 46  
– pohledávek krátkodobých    účtová skupina 31, 33, 34,
35, 36, 37  
– přechodných účtů aktivních    účtová skupina 38  
– účtová skupina 39 395, 397, 398
V podrozvaze:    
– podrozvahových účtů aktivní povahy    účtová skupina 90, 91, 92,
93, 94, 95  

Tabulka 2 – Ověřování stavu pasiv při dokladové inventuře

OVĚŘOVÁNÍ STAVU PASIV  
Dokladové ověření stavu se porovnává s účtem pasiv v rozvaze   
– majetkových fondů    účtová skupina 40 */   
– peněžních fondů    účtová skupina 41 **/   
– rezerv    účtová skupina 44   
– dlouhodobých závazků    účtová skupina 45   
– krátkodobých závazků    účtová skupina 28, 32, 33,
34, 35, 36, 37   
– přechodných účtů pasivních    účtová skupina 38   
V podrozvaze:      
– podrozvahových účtů pasivní povahy    účtová skupina 91, 96, 97,
98, 952, 954, 956

*/ Poznámka:
V návaznosti na příslušný majetek v aktivech (pokud jsou srovnávané hodnoty srovnatelné).

**/ Poznámka:
V návaznosti na příslušné peněžní prostředky na účtech v bankách a případně též finanční prostředky související s příslušnými fondy.

Analytická evidence

Vyhláška č. 270/2010 Sb. upravuje postup při dokladové inventuře v ustanovení § 7. Odvolává se na inventarizační evidenci. Pojem inventarizační evidence vyhláška nedefinuje. Vymezen je pouze pojem „inventurní evidence“.

V praxi je aplikován postup, kdy stavy příslušných analytických účtů v účetnictví se porovnávají s inventarizačními položkami a současně s příslušnými doklady týkajícími se konkrétních položek.

Předmětem dokladové inventury je například ověření správnosti:

 • stavu zůstatku na účtu v bance; porovnává se výpis z účtu vystavený bankou, kde je vyjádřen konečný zůstatek ke dni, k němuž se stav ověřuje, se zůstatkem k témuž dni na účtu 241 – Běžný účet nebo 243 – Běžný účet FKSP,

 • zůstatku závazků z obchodně právních vztahů; porovnávají se ke dni, k němuž je stav ověřován, nezaplacené faktury dodavatelů a ostatní neuhrazené závazky z obchodních vztahů vyplývajících např. z obchodních smluv v součtu položek s položkami nevyrovnanými v saldu účtu 321 – Dodavatelé a současně v porovnání se zůstatkem účtu 321 v hlavní knize k témuž dni,

 • stavu drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM); porovná se součet ocenění licencí legalizujících užívání DDNM podle příslušných licenčních záznamů s operativní evidencí DDNM a se zůstatky účtů 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (stav účtu oprávek se ověřuje za účelem kontroly správnosti proúčtovaných oprávek, které by měly být vždy shodné s pořizovací cenou DDNM),

 • správnosti stavu majetku zapůjčeného mimo sídlo PO; inventurní soupis zapůjčeného majetku se doručí osobě, která má majetek v užívání, a tato osoba potvrdí PO písemně, že má majetek v užívání, je funkční a je užíván pro účely, k nimž byl zapůjčen (tzv. konfirmace – potvrzení správnosti a souhlasu). PO následně porovná takový doklad s operativní evidencí zapůjčeného majetku a se stavem příslušného podrozvahového účtu v účtové třídě 9.

Inventarizační položky by podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. měly být v inventurních evidencích a jiných evidencích členěny a řazeny do skupin v souladu s účtovým rozvrhem sestaveným na příslušné analytické účty. Zásady členění syntetických účtů na účty analytické stanoví ČÚS č. 701 v čl. 3.

Rozdíly zjištěné při inventurách

Rozdíly zjištěné při dokladových inventurách by měly být odstraněny ještě před sestavením účetní závěrky. Při posuzování příčiny vzniku rozdílu má vždy přednost hodnota zjištěná z dokladů, tj. podle skutečného stavu. V případě pohledávek se jedná o součet peněžních hodnot příslušných dokladů dokládajících pohledávky PO. Obdobně je tomu v případě závazků. V návaznosti na zjištěné stavy na základě součtu jmenovitých hodnot podle dokladů se upravují záznamy v pomocných evidencích a účetní záznamy na příslušných rozvahových nebo podrozvahových účtech v účetních knihách.

Opravy stavů za běžné účetní období

Chyby týkající se běžného účetního období se opravují na příslušném rozvahovém účtu snížením nebo zvýšením hodnoty o částku zjištěného rozdílu.

V případě aktiv se provede zápis na straně Dal aktivního účtu, pokud byl zjištěn přebytek. Byl-li

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: