dnes je 16.6.2019
Input:

Majetek - likvidace

8.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetek – likvidace

Blažena Petrlíková

Pojem:

Likvidovat v případě věcí (majetku) znamená něco vyřadit z evidence a případně též majetek znehodnotit nebo zničit způsobem, který není v rozporu s právními předpisy (např. upravujícími životní prostředí nebo zacházení s odpady).

K vyřazení majetku z účetnictví dochází zejména:

 • likvidací; majetek přestane plnit svojí funkci, je nepoužitelný, nebo z důvodu zničení či ztráty přestane v účetní jednotce existovat,

 • prodejem,

 • darováním,

 • bezúplatným převodem na základě právních předpisů; v případě PO též z rozhodnutí zřizovatele,

 • v důsledku škody nebo manka,

 • převodem do osobního vlastnictví; např. v případě odprodeje bytů nebo nebytových prostor, (u PO pouze se souhlasem zřizovatele) nebo materiálu získaného při likvidaci majetku.

Vyřadit majetek z důvodu likvidace může PO pouze v případě, že:

 • vyřazení bylo schváleno předepsaným způsobem (pokud právní předpisy vyžadují souhlas zřizovatele pak pouze s jeho souhlasem, vyřazení navrhla např. inventurní komise a schválila likvidační komise),

 • likvidace je nezbytná zejména proto, že majetek je nefunkční, neopravitelný, neprodejný s výjimkou zbytkového materiálu, např. jako odpadní suroviny nebo náhradní díly, nebo jeho další užívání je nebezpečné pro zdraví osob z důvodu nevyhovujícího technického stavu,

 • majetek v PO přestal existovat, např. z důvodu krádeže nebo živelné pohromy.

Omezení nakládání s majetkem u PO podle zákona č. 218/2000 Sb. – například:

§ 53 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb. – Prodej majetku

„Příspěvková organizace je povinna do 15 pracovních dnů po připsání částky na její účet odvést do státního rozpočtu příjmy z prodeje nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří, s výjimkou příjmů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla darem nebo děděním.”

§ 58 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. – Převod majetku

„Příspěvková organizace může při bezúplatném převodu nemovitého majetku na organizační složku státu nebo příspěvkovou organizaci převést současně z fondu reprodukce majetku prostředky ve výši oprávek vytvořených k tomuto majetku.”

§ 62 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. – Poskytování darů

„Příspěvková organizace může poskytnout peněžní dary pouze z fondu kulturních a sociálních potřeb.”

Další pravidla stanoví např. § 20 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.

Omezení nakládání s majetkem PO podle zákona č. 250/2000 Sb. – například:

§ 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. – Hospodaření s majetkem PO zřízené ÚSC

„Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou.”

§ 27 odst. 4 a 5 zákona č. 250/2000 Sb. – Nabývání majetku

„Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas.

Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to

 • bezúplatným převodem od svého zřizovatele,

 • darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout, nebo

 • jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.”

§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. – Vyřazování majetku

„Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.”

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

 • Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.

 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

 • Zákon č. 89/20012 Sb., občanský zákoník

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,

 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen ČÚS)

Obsah účetních zápisů o vyřazení majetku z důvodu likvidace, bude záviset na druhu likvidovaného majetku, a také na skutečnosti, kdo je vlastníkem majetku; od vlastnictví se odvíjí metoda účtování včetně použitých rozvahových nebo podrozvahových účtů.

Základní účetní postupy

Příklady účtování o likvidaci zásob

Příklad

V PO došlo k vloupání do skladu zásob. PO oznámila událost policii, jak vyplynulo z protokolu o výsledcích šetření, pachatel nebyl zjištěn. PO evidovala zásoby způsobem A. Zásoby nebyly pojištěny. Stav zásob dle účtu 112 – Materiál na skladě a dle zůstatků v operativní evidenci zásob činil ke dni předcházejícímu dni vloupání částku 265 000 Kč. Výše škody zjištěná při mimořádné inventarizaci zásob činila 16 500 Kč.

Tabulka 1 – Způsob evidence zásob A

Č.  Text  Kč  MD 
A.  Převod zůstatku účtu 112 z 31. 12. 2013
do 1. 1. 2014 
     
1.  Převod zůstatku účtu 112  274 000  112  491 
2.  Výdej zásob ze skladu do okamžiku
vloupání 
9 000  501  112 
3.  Vyčíslení škody k okamžiku zjištění
o vloupání (vyřazení zásob z evidence
na základě mimořádné inventury zásob
ve skladu) 
16 500  377  112 
4.  Proúčtování vzniklé škody k okamžiku
přijetí protokolu od policie o zastavení
šetření s tím, že pachatel nebyl zjištěn 
16 500  547  377 

Příklad

V PO došlo k vloupání do skladu zásob. PO oznámila událost policii, jak vyplynulo z protokolu o výsledcích šetření, pachatel nebyl zjištěn. PO evidovala zásoby způsobem B. Zásoby nebyly pojištěny. Stav zásob dle účtu 112 – Materiál na skladě a dle zůstatků v operativní evidenci zásob činil ke dni 1. 1. 2014 částku 274 000 Kč. Na účtu 501 – Spotřeba materiálu byl vykázán v účetnictví ke dni předcházejícímu den vloupání stav 9 000 Kč. Výše škody zjištěná při mimořádné inventarizaci zásob činila 16 500 Kč.

Tabulka 2 – Způsob evidence zásob B

Č.  Text  Kč  MD 
A.  Převod zůstatku účtu 112 z 31. 12. 2013
do 1. 1. 2014 
     
1.  Převod zůstatku účtu 112  274 000  112  491 
2.  Proúčtování zůstatku účtu 112 do spotřeby
roku 2011, po 1. 1. 2011 
274 000  501  112 
3.  Vyčíslení škody k okamžiku zjištění
o vloupání (vyřazení zásob z evidence
na základě mimořádné inventury zásob
ve skladu) 
16 500  377  501 
4.  Proúčtování vzniklé škody k okamžiku
přijetí protokolu od policie o zastavení
šetření s tím, že pachatel nebyl zjištěn 
16 500  547  377 
5.  Proúčtování zůstatku zásob ve skladu
k 31. 12. 2014 
257 500  112  501 

Příklady účtování o likvidaci drobného dlouhodobého hmotného majetku

Příklad

PO vykazovala k 1. 1. 2014 na účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek stav 365 280 Kč a na účtu 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku též zůstatek 365 280 Kč. Majetek PO byl pojištěn s tím, že PO měla spoluúčast na případné pojistné události ve výši 10 % z vyčíslené škody. Pojišťovna se v pojistné smlouvě nezavázala k náhradě výdajů spojených s likvidací majetku z důvodu pojistné události. Dne 9. 8. 2014 došlo k živelné události – povodni. Došlo k totálnímu znehodnocení majetku kontaminovanou zeminou a drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 320 000 Kč musel být zlikvidován. Likvidace byla provedena odvozem do místní spalovny. Náklady na dopravu a likvidaci činily 16 000 Kč. O události byl sepsán protokol o pojistné události. Pojišťovna uznala v PO při mimořádné inventarizaci vyčíslenou škodu 320 000 Kč a poukázala dne 10. 9. 2014 náhradu škody v částce 288 000 Kč.

Tabulka 3 – Likvidace DDHM

Č.  Text  Kč  MD 
A.  Převod zůstatků účtů 028 a 088
z 31. 12. 2013 do 1. 1. 2014 
     
1.  Převod zůstatku účtu 028  365 280  028  491 
2.  Proúčtování zůstatku účtu 088  365 280  491  088 
3.  Vyčíslení škody k okamžiku zjištění při
mimořádné inventuře dne 10. 8. 2014:

a) vyřazení DDHM z účetnictví
v pořizovací ceně

b) proúčtování spoluúčasti PO na škodní
události ve výši 10 % vyčíslené škody

c) proúčtování pohledávky za pojišťovnou
ve výši uznaného pojistného plnění
a současně

d) proúčtování pohledávky za pojišťovnou 320 000
32 000

288 000
288 000 088
547

547


377 028
501

501


649 
4.  Náklady spojené s likvidací DDHM
(doprava a spalování) 
16 000  547
(518) */ 
účt. tř. 3 
5.  Příjem pojistného plnění od pojišťovny
na účet v bance PO 
288 000  241  377 

*/ Poznámka:
ČÚS k postupům účtování o nákladech v PO nebyl k okamžiku tvorby tohoto příspěvku MF vydán. Podle názoru autorky náklady na likvidaci DDHM byly vyvolány vzniklou škodou na majetku, a proto navrhuje účtovat o nárůstu hodnoty nákladů souvisejících se škodou na likvidovaném majetku.

Příklady účtování o likvidaci dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného

Příklad

PO vykazovala k 1. 1. 2011 na účtu 021 – Stavby budovu v pořizovací ceně 12 500 000 Kč. Stavba byla zřizovatelem PO na základě zřizovací listiny v roce 1956 přidělena s právem hospodaření původně pro provozování hlavní činnosti. V roce 2001 budova byla ve zchátralém stavu, účetně byla již plně odepsána. Její užívání do doby, než bude opravena, zakázal v roce 2009 místně příslušný stavební úřad. Zřizovatel PO neposkytl v období 2001 až 2010 příspěvek na opravu budovy a PO neměla ve fondu reprodukce majetku dostatek vlastních finančních zdrojů. V roce 2011 zřizovatel rozhodl, že budova bude zbořena. O nové výstavbě rozhodnuto nebylo. Místně příslušný stavební úřad s demolicí souhlasil a vydal potřebné povolení ke zbourání stavby. Zbourání stavby provedl dodavatel za částku 256 000 Kč s tím, že získaný stavební materiál ze zbořeniště v hodnotě 140 000 Kč bude započten oproti ceně za zboření stavby.

Tabulka 4 – Likvidace DHM

Č.  Text  Kč  MD 
A.  Převod zůstatků účtů 021 a 081
z 31. 12. 2010 do 1. 1. 2011 
     
1.  Převod účtu 021  12 500 000  021  491 
2.  Převod účtu 081  12 500 000  491  081 
3.  Rozhodnutí o zboření stavby (vyřazení
z účetnictví) 
12 500 000  081  021 
4.  Náklady na demolici stavby vyúčtované
dodavatelem 
256 000  549
(518) */ 
321