dnes je 16.6.2019
Input:

Majetek - likvidace

10.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetek – likvidace

Jaroslava Svobodová

Pojem

Likvidovat v případě věcí (majetku) znamená něco vyřadit z evidence a případně též majetek znehodnotit nebo zničit způsobem, který není v rozporu s právními předpisy (např. upravujícími životní prostředí nebo zacházení s odpady).

K vyřazení majetku z účetnictví dochází zejména:

 • likvidací; majetek přestane plnit svoji funkci, je nepoužitelný nebo z důvodu zničení či ztráty přestane v účetní jednotce existovat,

 • prodejem,

 • darováním,

 • bezúplatným převodem na základě právních předpisů; v případě PO též z rozhodnutí zřizovatele,

 • v důsledku škody nebo manka,

 • převodem do osobního vlastnictví; např. v případě odprodeje bytů nebo nebytových prostor (u PO pouze se souhlasem zřizovatele) nebo materiálu získaného při likvidaci majetku.

Vyřadit majetek z důvodu likvidace může PO pouze v případě, že:

 • vyřazení bylo schváleno předepsaným způsobem (pokud právní předpisy vyžadují souhlas zřizovatele, pak pouze s jeho souhlasem, vyřazení navrhla např. inventarizační komise a schválila likvidační komise),

 • likvidace je nezbytná zejména proto, že majetek je nefunkční, neopravitelný, neprodejný, s výjimkou zbytkového materiálu, např. jako odpadní suroviny nebo náhradní díly, nebo jeho další užívání je nebezpečné pro zdraví osob z důvodu nevyhovujícího technického stavu,

 • majetek v PO přestal existovat, např. z důvodu krádeže nebo živelní pohromy.

Omezení nakládání s majetkem u PO podle zákona č. 218/2000 Sb. – například:

§ 53 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb. – Prodej majetku

„Příspěvková organizace je povinna do 15 pracovních dnů po připsání částky na její účet odvést do státního rozpočtu příjmy z prodeje nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří, s výjimkou příjmů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla darem nebo děděním.”

§ 58 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. – Převod majetku

„Příspěvková organizace může při bezúplatném převodu nemovitého majetku na organizační složku státu nebo příspěvkovou organizaci převést současně z fondu reprodukce majetku prostředky ve výši oprávek vytvořených k tomuto majetku.”

§ 62 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. – Poskytování darů

„Příspěvková organizace může poskytnout peněžní dary pouze z fondu kulturních a sociálních potřeb.”

Další pravidla stanoví např. § 20 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.

Omezení nakládání s majetkem PO podle zákona č. 250/2000 Sb. – například:

§ 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. – Hospodaření s majetkem PO zřízené ÚSC

„Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou.”

§ 27 odst. 6 a 7 zákona č. 250/2000 Sb. – Nabývání majetku

„Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas.

Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to

 • bezúplatným převodem od svého zřizovatele,

 • darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,

 • děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout, nebo

 • jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.”

§ 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. – Vyřazování majetku

„Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.”

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,

 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen ČÚS)

Obsah účetních zápisů o vyřazení majetku z důvodu likvidace, bude záviset na druhu likvidovaného majetku, a také na skutečnosti, kdo je vlastníkem majetku; od vlastnictví se odvíjí metoda účtování včetně použitých rozvahových nebo podrozvahových účtů.

Základní účetní postupy

Příklady účtování o likvidaci zásob

V PO došlo k vloupání do skladu zásob. PO oznámila událost policii, jak vyplynulo z protokolu o výsledcích šetření, pachatel nebyl zjištěn. PO evidovala zásoby způsobem A. Zásoby nebyly pojištěny. Stav zásob podle účtu 112 – Materiál na skladě a podle zůstatků v operativní evidenci zásob činil ke dni předcházejícímu dni vloupání částku 265 000 Kč. Výše škody zjištěná při mimořádné inventarizaci zásob činila 16 500 Kč.

Tabulka 1 – Způsob evidence zásob A

Č.  Text  Kč  MD 
A.  Převod zůstatku účtu 112 z 31. 12. 2018
do 1. 1. 2019 
     
1.  Převod zůstatku účtu 112  274 000  112  491 
2.  Výdej zásob ze skladu do okamžiku
vloupání 
9 000  501  112 
3.  Vyčíslení škody k okamžiku zjištění
o vloupání (vyřazení zásob z evidence
na základě mimořádné inventury zásob
ve skladu) 
16 500  377  112 
4.  Proúčtování vzniklé škody k okamžiku
přijetí protokolu od policie o zastavení
šetření s tím, že pachatel nebyl zjištěn 
16 500  547  377 

V PO došlo k vloupání do skladu zásob. PO oznámila událost policii, jak vyplynulo z protokolu o výsledcích šetření, pachatel nebyl zjištěn. PO evidovala zásoby způsobem B. Zásoby nebyly pojištěny. Stav zásob podle účtu 112 – Materiál na skladě a podle zůstatků v operativní evidenci zásob činil ke dni 1. 1. 2019 částku 274 000 Kč. Na účtu 501 – Spotřeba materiálu byl vykázán v účetnictví ke dni předcházejícímu den vloupání stav 9 000 Kč. Výše škody zjištěná při mimořádné inventuře zásob činila 16 500 Kč.

Tabulka 2 – Způsob evidence zásob B

Č.  Text  Kč  MD 
A.  Převod zůstatku účtu 112 z 31. 12. 2017
do 1. 1. 2018 
     
1.  Převod zůstatku účtu 112  274 000  112  491 
2.  Proúčtování zůstatku účtu 112 do spotřeby
 
274 000  501  112 
3.  Vyčíslení škody k okamžiku zjištění
o vloupání (vyřazení zásob z evidence
na základě mimořádné inventury zásob
ve skladu) 
16 500  377  501 
4.  Proúčtování vzniklé škody k okamžiku
přijetí protokolu od policie o zastavení
šetření s tím, že pachatel nebyl zjištěn 
16 500  547  377 
5.  Proúčtování zůstatku zásob ve skladu
k 31. 12. 2018 
257 500  112  501 

Příklady účtování o likvidaci drobného dlouhodobého hmotného majetku

PO vykazovala k 1. 1. 2017 na účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek stav 365 280 Kč a na účtu 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku též zůstatek 365 280 Kč. Majetek PO byl pojištěn s tím, že PO měla spoluúčast na případné pojistné události ve výši 10 % z vyčíslené škody. Pojišťovna se v pojistné smlouvě nezavázala k náhradě výdajů spojených s likvidací majetku z důvodu pojistné události. Dne 9. 8. 2017 došlo k živelní události – povodni. Majetek byl totálně znehodnocen kontaminovanou zeminou a drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 320 000 Kč musel být zlikvidován. Likvidace byla provedena odvozem do místní spalovny. Náklady na dopravu a likvidaci činily 16 000 Kč. O události byl sepsán protokol o pojistné události. Pojišťovna uznala v PO při mimořádné inventuře vyčíslenou škodu 320 000 Kč a poukázala dne 10. 9. 2017 náhradu škody v částce 288 000 Kč.

Tabulka 3 – Likvidace DDHM

Č.  Text  Kč  MD 
A.  Převod zůstatků účtů 028 a 088
z 31. 12. 2016 do 1. 1. 2017 
     
1.  Převod zůstatku účtu 028  365 280  028  491 
2.  Proúčtování zůstatku účtu 088  365 280  491  088 
3.  Vyčíslení škody k okamžiku zjištění při
mimořádné inventuře dne 10. 8. 2014:
a) vyřazení DDHM z účetnictví
v pořizovací ceně
b) proúčtování spoluúčasti PO na škodní
události ve výši 10 % vyčíslené škody
c) proúčtování pohledávky za pojišťovnou
ve výši uznaného pojistného plnění
a současně
d) proúčtování pohledávky za pojišťovnou 320 000
32 000

288 000
288 000 088
547

547


377 028
501

501


649 
4.  Náklady spojené s likvidací DDHM
(doprava a spalování) 
16 000  547
(518) */ 
účt. tř. 3 
5.  Příjem pojistného plnění od pojišťovny
na účet v bance PO 
288 000  241  377 

*/ Poznámka:
ČÚS k postupům účtování o nákladech v PO nebyl k okamžiku tvorby tohoto příspěvku MF vydán. Podle názoru autorky náklady na likvidaci DDHM byly vyvolány vzniklou škodou na majetku, a proto navrhuje účtovat o nárůstu hodnoty nákladů souvisejících se škodou na likvidovaném majetku.

Příklady účtování o likvidaci dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného

PO vykazovala k 1. 1. 2017 na účtu 021 – Stavby budovu v pořizovací ceně 12 500 000 Kč. Stavba byla zřizovatelem PO na základě zřizovací listiny v roce 1956 přidělena s právem hospodaření původně pro provozování hlavní činnosti. V roce 2001 budova byla ve zchátralém stavu, byla již plně odepsána. Její užívání do doby, než bude opravena, zakázal v roce 2009 místně příslušný stavební úřad. Zřizovatel PO neposkytl v období 2001 až 2016 příspěvek na opravu budovy a PO neměla ve fondu reprodukce majetku dostatek vlastních finančních zdrojů. V roce 2017 zřizovatel rozhodl, že budova bude zbořena. O nové výstavbě rozhodnuto nebylo. Místně příslušný stavební úřad s demolicí souhlasil a vydal potřebné povolení ke zbourání stavby. Zbourání stavby provedl dodavatel za částku 256 000 Kč s tím, že získaný stavební materiál ze zbořeniště v hodnotě 140 000 Kč bude započten oproti ceně za zboření stavby.

Tabulka 4 – Likvidace DHM

Č.  Text  Kč  MD 
A.  Převod zůstatků účtů 021 a 081
z 31. 12. 2016 do 1. 1. 2017 
     
1.  Převod účtu 021  12 500 000  021  491 
2.  Převod účtu 081  12 500 000  491  081 
3.  Rozhodnutí o zboření stavby (vyřazení
z účetnictví) 
12 500 000  081  021