dnes je 17.1.2019
Input:

Majetek - likvidace

10.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetek – likvidace

Jaroslava Svobodová

Pojem

Likvidovat v případě věcí (majetku) znamená něco vyřadit z evidence a případně též majetek znehodnotit nebo zničit způsobem, který není v rozporu s právními předpisy (např. upravujícími životní prostředí nebo zacházení s odpady).

K vyřazení majetku z účetnictví dochází zejména:

 • likvidací; majetek přestane plnit svoji funkci, je nepoužitelný nebo z důvodu zničení či ztráty přestane v účetní jednotce existovat,

 • prodejem,

 • darováním,

 • bezúplatným převodem na základě právních předpisů; v případě PO též z rozhodnutí zřizovatele,

 • v důsledku škody nebo manka,

 • převodem do osobního vlastnictví; např. v případě odprodeje bytů nebo nebytových prostor (u PO pouze se souhlasem zřizovatele) nebo materiálu získaného při likvidaci majetku.

Vyřadit majetek z důvodu likvidace může PO pouze v případě, že:

 • vyřazení bylo schváleno předepsaným způsobem (pokud právní předpisy vyžadují souhlas zřizovatele, pak pouze s jeho souhlasem, vyřazení navrhla např. inventarizační komise a schválila likvidační komise),

 • likvidace je nezbytná zejména proto, že majetek je nefunkční, neopravitelný, neprodejný, s výjimkou zbytkového materiálu, např. jako odpadní suroviny nebo náhradní díly, nebo jeho další užívání je nebezpečné pro zdraví osob z důvodu nevyhovujícího technického stavu,

 • majetek v PO přestal existovat, např. z důvodu krádeže nebo živelní pohromy.

Omezení nakládání s majetkem u PO podle zákona č. 218/2000 Sb. – například:

§ 53 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb. – Prodej majetku

„Příspěvková organizace je povinna do 15 pracovních dnů po připsání částky na její účet odvést do státního rozpočtu příjmy z prodeje nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří, s výjimkou příjmů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla darem nebo děděním.”

§ 58 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. – Převod majetku

„Příspěvková organizace může při bezúplatném převodu nemovitého majetku na organizační složku státu nebo příspěvkovou organizaci převést současně z fondu reprodukce majetku prostředky ve výši oprávek vytvořených k tomuto majetku.”

§ 62 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. – Poskytování darů

„Příspěvková organizace může poskytnout peněžní dary pouze z fondu kulturních a sociálních potřeb.”

Další pravidla stanoví např. § 20 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.

Omezení nakládání s majetkem PO podle zákona č. 250/2000 Sb. – například:

§ 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. – Hospodaření s majetkem PO zřízené ÚSC

„Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou.”

§ 27 odst. 6 a 7 zákona č. 250/2000 Sb. – Nabývání majetku

„Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas.

Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to

 • bezúplatným převodem od svého zřizovatele,

 • darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,

 • děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout, nebo

 • jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.”

§ 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. – Vyřazování majetku

„Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.”

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,

 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen ČÚS)

Obsah účetních zápisů o vyřazení majetku z důvodu likvidace, bude záviset na druhu likvidovaného majetku, a také na skutečnosti, kdo je vlastníkem majetku; od vlastnictví se odvíjí metoda účtování včetně použitých rozvahových nebo podrozvahových účtů.

Základní účetní postupy

Příklady účtování o likvidaci zásob

V PO došlo k vloupání do skladu zásob. PO oznámila událost policii, jak vyplynulo z protokolu o výsledcích šetření, pachatel nebyl zjištěn. PO evidovala zásoby způsobem A. Zásoby nebyly pojištěny. Stav zásob podle účtu 112 – Materiál na skladě a podle zůstatků v operativní evidenci zásob činil ke dni předcházejícímu dni vloupání částku 265 000 Kč. Výše škody zjištěná při mimořádné inventarizaci zásob činila 16 500 Kč.

Tabulka 1 – Způsob evidence zásob A

Č.  Text  Kč  MD 
A.  Převod zůstatku účtu 112 z 31. 12. 2018
do 1. 1. 2019 
     
1.  Převod zůstatku účtu 112  274 000  112  491 
2.  Výdej zásob ze skladu do okamžiku
vloupání 
9 000  501  112 
3.  Vyčíslení škody k okamžiku zjištění
o vloupání (vyřazení zásob z evidence
na základě mimořádné inventury zásob
ve skladu) 
16 500  377  112 
4.  Proúčtování vzniklé škody k okamžiku
přijetí protokolu od policie o zastavení
šetření s tím, že pachatel nebyl zjištěn 
16 500  547  377 

V PO došlo k vloupání do skladu zásob. PO oznámila událost policii, jak vyplynulo z protokolu o výsledcích šetření, pachatel nebyl zjištěn. PO evidovala zásoby způsobem B. Zásoby nebyly pojištěny. Stav zásob podle účtu 112 – Materiál na skladě a podle zůstatků v operativní evidenci zásob činil ke dni 1. 1. 2019 částku 274 000 Kč. Na účtu 501 – Spotřeba materiálu byl vykázán v účetnictví ke dni předcházejícímu den vloupání stav 9 000 Kč. Výše škody zjištěná při mimořádné inventuře zásob činila 16 500 Kč.

Tabulka 2 – Způsob evidence zásob B

Č.  Text  Kč  MD 
A.  Převod zůstatku účtu 112 z 31. 12. 2017
do 1. 1. 2018 
     
1.  Převod zůstatku účtu 112  274 000  112  491 
2.  Proúčtování zůstatku účtu 112 do spotřeby
 
274 000  501  112 
3.  Vyčíslení škody k okamžiku zjištění
o vloupání (vyřazení zásob z evidence
na základě mimořádné inventury zásob
ve skladu) 
16 500  377  501 
4.  Proúčtování vzniklé škody k okamžiku
přijetí protokolu od policie o zastavení
šetření s tím, že pachatel nebyl zjištěn 
16 500  547  377 
5.  Proúčtování zůstatku zásob ve skladu
k 31. 12. 2018 
257 500  112  501 

Příklady účtování o likvidaci drobného dlouhodobého hmotného majetku

PO vykazovala k 1. 1. 2017 na účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek stav 365 280 Kč a na účtu 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku též zůstatek 365 280 Kč. Majetek PO byl pojištěn s tím, že PO měla spoluúčast na případné pojistné události ve výši 10 % z vyčíslené škody. Pojišťovna se v pojistné smlouvě nezavázala k náhradě výdajů spojených s likvidací majetku z důvodu pojistné události. Dne 9. 8. 2017 došlo k živelní události – povodni. Majetek byl totálně znehodnocen kontaminovanou zeminou a drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 320 000 Kč musel být zlikvidován. Likvidace byla provedena odvozem do místní spalovny. Náklady na dopravu a likvidaci činily 16 000 Kč. O události byl sepsán protokol o pojistné události. Pojišťovna uznala v PO při mimořádné inventuře vyčíslenou škodu 320 000 Kč a poukázala dne 10. 9. 2017 náhradu škody v částce 288 000 Kč.

Tabulka 3 – Likvidace DDHM

Č.  Text  Kč  MD 
A.  Převod zůstatků účtů 028 a 088
z 31. 12. 2016 do 1. 1. 2017 
     
1.  Převod zůstatku účtu 028  365 280  028  491 
2.  Proúčtování zůstatku účtu 088  365 280  491  088 
3.  Vyčíslení škody k okamžiku zjištění při
mimořádné inventuře dne 10. 8. 2014:
a) vyřazení DDHM z účetnictví
v pořizovací ceně
b) proúčtování spoluúčasti PO na škodní
události ve výši 10 % vyčíslené škody
c) proúčtování pohledávky za pojišťovnou
ve výši uznaného pojistného plnění
a současně
d) proúčtování pohledávky za pojišťovnou 320 000
32 000

288 000
288 000 088
547

547


377 028
501

501


649 
4.  Náklady spojené s likvidací DDHM
(doprava a spalování) 
16 000  547
(518) */ 
účt. tř. 3 
5.  Příjem pojistného plnění od pojišťovny
na účet v bance PO 
288 000  241  377 

*/ Poznámka:
ČÚS k postupům účtování o nákladech v PO nebyl k okamžiku tvorby tohoto příspěvku MF vydán. Podle názoru autorky náklady na likvidaci DDHM byly vyvolány vzniklou škodou na majetku, a proto navrhuje účtovat o nárůstu hodnoty nákladů souvisejících se škodou na likvidovaném majetku.

Příklady účtování o likvidaci dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného

PO vykazovala k 1. 1. 2017 na účtu 021 – Stavby budovu v pořizovací ceně 12 500 000 Kč. Stavba byla zřizovatelem PO na základě zřizovací listiny v roce 1956 přidělena s právem hospodaření původně pro provozování hlavní činnosti. V roce 2001 budova byla ve zchátralém stavu, byla již plně odepsána. Její užívání do doby, než bude opravena, zakázal v roce 2009 místně příslušný stavební úřad. Zřizovatel PO neposkytl v období 2001 až 2016 příspěvek na opravu budovy a PO neměla ve fondu reprodukce majetku dostatek vlastních finančních zdrojů. V roce 2017 zřizovatel rozhodl, že budova bude zbořena. O nové výstavbě rozhodnuto nebylo. Místně příslušný stavební úřad s demolicí souhlasil a vydal potřebné povolení ke zbourání stavby. Zbourání stavby provedl dodavatel za částku 256 000 Kč s tím, že získaný stavební materiál ze zbořeniště v hodnotě 140 000 Kč bude započten oproti ceně za zboření stavby.

Tabulka 4 – Likvidace DHM

Č.  Text  Kč  MD 
A.  Převod zůstatků účtů 021 a 081
z 31. 12. 2016 do 1. 1. 2017 
     
1.  Převod účtu 021  12 500 000  021  491 
2.  Převod účtu 081  12 500 000  491  081 
3.  Rozhodnutí o zboření stavby (vyřazení
z účetnictví) 
12 500 000  081  021 
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz