dnes je 25.6.2024

Input:

Nález 106/2004 SbNU, sv.34, K průtahům v soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 34, nález č. 106

I. ÚS 332/04

K průtahům v soudním řízení

Důležitým hlediskem při posuzování průtahů v řízení je skutečnost, zda jsou průtahy způsobeny pouze státní mocí (soudem) nebo jsou zapříčiněny i samotným jednáním účastníků řízení či stěžovatele. Takové hledisko je respektováno i judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, neboť v jeho rozhodnutích jsou rozlišovány důvody zapříčiněné postupem státu na jedné straně a postupem účastníků řízení na straně druhé.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Františka Duchoně a soudců JUDr. Elišky Wagnerové a JUDr. Vojena Güttlera - ze dne 3. srpna 2004 sp. zn. I. ÚS 332/04 ve věci ústavní stížnosti L. M. proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spočívajícímu v průtazích v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 16 Co 352/2001.

Výrok

I. Krajský soud v Brně průtahy v řízení vedeném pod sp. zn. 16 Co 352/2001 zasáhl do základního práva stěžovatele na vyřízení věci bez zbytečných průtahů a v přiměřené lhůtě garantovaného čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Krajskému soudu v Brně se ukládá, aby nepokračoval v průtazích v řízení vedeném pod sp. zn. 16 Co 352/2001 a aby neprodleně v této věci jednal.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 1. 6. 2004 se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud uložil Krajskému soudu v Brně nepokračovat v průtazích v řízení vedeném pod sp. zn. 16 Co 352/2001, neboť těmito průtahy jsou porušována jeho základní práva garantovaná čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 13 Úmluvy o mezinárodním přístupu k soudům (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2001 Sb. m. s.).

Jak stěžovatel ve své ústavní stížnosti uvedl, dne 14. 9. 1993 doručil Okresnímu soudu v Jihlavě žalobu ve věci poskytnutí náhrady za odňatý živý a mrtvý inventář podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Dne 23. 5. 2001 pak okresní soud vydal rozsudek č. j. 10 C 1076/93-151, který byl dne 15. 8. 2001 napaden vedlejším účastníkem (žalované Z. d. T.). Dále tvrdí, že od toho dne nedošlo ze strany Krajského soudu v Brně k projednání věci. Stěžovatel je přesvědčen, že postupem soudů obou stupňů, kdy od podání žaloby do vydání rozsudku uplynulo déle než 9 let, a nyní postupem soudu odvolacího, kde věc leží bez vyřízení 3 roky, došlo k porušení jeho základních práv a svobod zaručených mu Ústavou České republiky a Listinou. Vzhledem k tomu navrhuje Ústavnímu soudu, aby ve svém nálezu vyslovil, že došlo k porušení základních práv a svobod zaručených stěžovateli čl. 95 Ústavy České republiky a čl. 38 Listiny, tedy k porušení práva na vyřízení věci bez zbytečných průtahů, a dále aby Ústavní soud uložil Krajskému soudu v Brně, aby nepokračoval v průtazích v řízení vedeném pod sp. zn. 16 Co 352/2001.

K výzvě Ústavního soudu se k ústavní stížnosti stěžovatele za dalšího účastníka, Krajský soud v Brně, vyjádřila JUDr.

Nahrávám...
Nahrávám...