dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 11/1996 SbNU, sv.5, K místní příslušnosti soudu podle občanského soudního řádu z hlediska čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 11

IV. ÚS 251/95

K místní příslušnosti soudu podle občanského soudního řádu z hlediska čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

Usnesením nadřízeného soudu o přikázání věci z důvodu nutnosti jinému soudu téhož stupně (§ 12 odst. 1 občanského soudního řádu) se zákonným způsobem mění místní příslušnost soudu určená podle rozhodných okolností, které byly dány v době zahájení řízení. Soud, jemuž byla věc takto přikázána (nikoliv tedy postoupena), již tuto příslušnost nemůže zkoumat ve smyslu ust. § 105 občanského soudního řádu.

Nález

Ústavního soudu České republiky (IV. senátu) ze dne 15. února 1996 sp. zn. IV. ÚS 251/95 ve věci ústavní stížnosti JUDr. J.D. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze 14.9. 1995 sp. zn. 18 Co 634/95 a usnesení Okresního soudu v Náchodě z 12. 7. 1995 sp. zn. 4 C 158/95 o místní nepříslušnosti soudu.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 18 Co 634/95 ze dne 14.9. 1995 a usnesení Okresního soudu v Náchodě sp. zn. 4 C 158/95 ze dne 12. 7. 1995 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svou včas podanou ústavní stížností domáhá zrušení shora označených soudních rozhodnutí s odůvodněním, že jimi byla porušena jeho práva, vyplývající z čl. 38 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ze spisu Okresního soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 16 C 297/95, jehož obsahem jsou ústavní stížností napadená usnesení, bylo zjištěno, že stěžovatel dne 24.3. 1995 podal žalobu o náhradu škody v částce 2624,50 Kč s příslušenstvím proti JUDr.I. D., své bývalé manželce, a to u Okresního soudu v Trutnově jako u soudu místně příslušného, když z údajů v žalobě uvedených plyne, že žalovaná v době podání žaloby bydlela v Trutnově, kde také pracovala na okresním soudu. Vzhledem k tomu, že všichni soudci Okresního soudu v Trutnově, u kterého oba účastníci řízení v té době působili jako soudci z povolání, se cítili podjati, byli ve smyslu § 14 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“), všichni vyloučeni z projednávání a rozhodování označené věci, a proto Krajský soud v Hradci Králové, kterému byl spis předložen k rozhodnutí podle § 16 odst. 1 o.s.ř., rozhodl tak, že s odkazem na ustanovení § 12 odst. 1 a 3 o.s.ř. věc přikázal Okresnímu soudu v Náchodě. Tento soud však svým usnesením ze dne 12. 7. 1995 sp. zn. 4 C 158/95 vyslovil ve věci svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena soudu místně příslušnému, za který považoval Okresní soud v Českých Budějovicích.

Proti tomuto rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě podal stěžovatel odvolání, v němž upozornil mimo jiné i na nesprávné údaje uvedené v usnesení soudu I. stupně, a to, že předmětná žaloba byla podána nikoliv u Okresního soudu v Náchodě, ale u Okresního soudu v Trutnově, jehož všichni soudci byli pro poměr k účastníkům řízení z projednávání a rozhodování věci vyloučeni.

O tomto odvolání stěžovatele rozhodl Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 14.9. 1995 sp. zn. 18 Co 634/95, jímž usnesení soudu I. stupně potvrdil s odvoláním

Nahrávám...
Nahrávám...