dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 113/2002 SbNU, sv.27, K právu na samosprávu obcíK volbě místostarosty obceK tzv. komunální ústavní stížnosti

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 27, nález č. 113

IV. ÚS 331/02

K právu na samosprávu obcí
K volbě místostarosty obce
K tzv. komunální ústavní stížnosti

Zásah státu podle čl. 101 odst. 4 Ústavy České republiky nesmí být v rozporu s ústavně zakotvenými znaky samosprávy a je přípustný toliko tehdy, pokud to ochrana zákona nepochybně vyžaduje.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 30. září 2002 sp. zn. IV. ÚS 331/02 ve věci ústavní stížnosti obecního zastupitelstva obce L. proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem z 21. 3. 2002 sp. zn. 15 Ca 444/01, jímž byla zrušena část usnesení obecního zastupitelstva obce L. ze 30. 4. 2001, a proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze 13. 7. 2001 č. j. LP 75/SR 6521/694/01 ve spojení s rozhodnutím Okresního úřadu v Lounech z 29. 5. 2001 č. j. 1090/01, kterým byl pozastaven výkon části usnesení obecního zastupitelstva obce L. ze dne 30. 4. 2001.

I. Výrok

1. Ústavní stížnosti se částečně vyhovuje a rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 3. 2002 č. j. 15 Ca 444/01-14 se zrušuje.

2. V rozsahu směřujícím proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 13. 7. 2001 č. j. LP 75/SR 6521/694/01 a rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech ze dne 29. 5. 2001 č. j. 1090/01 se ústavní stížnost odmítá.

II. Odůvodnění

1. Ústavní soud obdržel dne 24. 5. 2002 ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí orgánů veřejné moci, neboť se jimi cítí být dotčen, a to v důsledku nezákonného zásahu státu, ve svém ústavně zaručeném právu územního samosprávného celku na samosprávu podle čl. 8 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“). Z ústavní stížnosti a připojeného spisu sp. zn. 15 Ca 444/01 vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem vyplynuly následující okolnosti posuzované věci.

Okresní úřad v Lounech rozhodnutím ze dne 29. 5. 2001 č. j. 1090/01 pozastavil výkon usnesení, které schválilo obecní zastupitelstvo obce L. v samostatné působnosti na svém zasedání konaném v části obce L.-D. dne 30. 4. 2001 pod bodem 9 v části „zastupitelstvo obce L. schvaluje volbu nového místostarosty p. M., jenž byl jednohlasně zvolen po odvolání pí S. z funkce“. Odvolání obce L. do tohoto rozhodnutí posléze Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodnutím ze dne 13. 7. 2001 č. j. LP 75/SR 6521/694/01 zamítl, když současně napadené rozhodnutí okresního úřadu v citovaném výroku potvrdil.

Vzhledem k tomu, že ze strany obecního zastupitelstva obce L. nedošlo k nápravě ve lhůtě do tří měsíců od pozastavení výkonu označené části usnesení, podal Okresní úřad v Lounech v souladu se svou zákonnou povinností ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu s návrhem na jeho zrušení [§ 124 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, (dále jen „zákon o obcích“)]. V předmětné žalobě okresní úřad uvedl, že nezákonnost jednání obecního zastupitelstva obce L. spatřuje jednak v tom, že odvolání místostarostky L. S. se uskutečnilo až po oficiálním ukončení veřejného zasedání tohoto zastupitelstva (§ 93 odst. 2 zákona o obcích), k čemuž nabídl taktéž blíže označené důkazy. Svá tvrzení však dále

Nahrávám...
Nahrávám...