dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 119/1997 SbNU, sv.9, K právu na řádný proces ve správním soudnictví

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 119

II. ÚS 195/96

K právu na řádný proces ve správním soudnictví

Jestliže soud v řízení dle části páté hlavy druhé občanského soudního řádu za situace, kdy mu byla řádně a včas doručena omluva zástupce účastníka s uvedením důvodu omluvy, byť až v den jednání, nicméně tak, že ji měl k dispozici v hodinu nařízeného jednání a tam ji správně posoudil jako návrh na odročení jednání a také o ní takto rozhodl, a kdy sám stěžovatelku jako účastnici řízení nepředvolal a přitom vzhledem k záměně v datu jednání zástupcem nemohl dle § 246c o.s.ř. vycházet z přiměřeného po užití § 49 odst. 1 o.s.ř. („má-li účastník zástupce s plnou mocí pro celé řízení, doručuje se písemnost pouze tomuto zástupci“) a tedy aplikovat § 250g odst. 2 o.s.ř., který předpokládá řádné obeslání účastníků, přesto ve věci jednal a rozhodl, porušil čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má každý právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů, v jeho přítomnosti a tak, aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům, a to tím spíše, že správní senáty obecných soudů jsou prvním, ale také posledním nezávislým orgánem veřejné moci, u něhož občan uskutečňuje své ústavně zaručené právo na soudní ochranu.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 1. října 1997 sp. zn. II. ÚS 195/96 ve věci ústavní stížnosti S.R. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 22. 5. 1996 sp. zn. 10 Ca 114/96 o žalobě proti rozhodnutí finančního úřadu.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 5. 1996 sp. zn. 10 Ca 114/96 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka ve své ústavní stížnosti uvedla, že napadeným rozsudkem byla u jednání nařízeného na den 22. 5. 1996 zamítnuta v její i advokátově nepřítomnosti žaloba, kterou se domáhala přezkoumání a zrušení rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 20. 2. 1996 čj. 199/1996-1, kterým bylo zamítnuto její odvolání proti platebnímu výměru Finančního úřadu v Českém Krumlově ze dne 21. 9. 1995 čj. KONTR/SV/76/95, jímž jí byla dodatečně vyměřena daň z příjmu fyzických osob za rok 1993 ve výši 1007209 Kč, přestože se její advokát k nařízenému jednání před krajským soudem jak telegramem, tak písemně omluvil z důvodu kolidujícího jednání u Městského soudu v Praze, přičemž nedopatřením vztáhl důvod omluvy na 23. května 1996, ač skutečný termín kolidujícího jednání byl 22. května 1996. Protože krajský soud ve věci dne 22. 5. 1996 jednal a rozhodl, došlo dle stěžovatelky ke zkrácení jejího práva na právní pomoc v řízení, kde zastoupení je obligatorní, a dále bylo porušeno její právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům, včetně toho, že byla zbavena možnosti navrhnout důkaz svědeckou výpovědí, učiněnou rozdílně v rámci občanského soudního řízení na jedné straně, a pro daňové účely, tj. v řízení před finančními orgány na druhé straně. Dále uvedla, že v důsledku výpovědi tohoto svědka na ni bylo navíc podáno trestní oznámení pro krácení daně ve výši přes jeden milion korun, čímž se dostala do situace, kdy jí jako matce dvou nezletilých dětí hrozí trest až 15 let odnětí svobody.

Krajský soud

Nahrávám...
Nahrávám...