dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 122/2002 SbNU, sv.28, K přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů soudem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 28, nález č. 122

IV. ÚS 87/01

K přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů soudem

Při posuzování zákonnosti správního rozhodnutí je třeba zhodnotit, zda zjištění skutkového stavu je dostačující.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 4. října 2002 sp. zn. IV. ÚS 87/01 ve věci ústavní stížnosti V. M. proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 z 10. 11. 2000 sp. zn. 23 C 313/99, rozhodnutí Policie České republiky, Správy hlavního města Prahy, Dopravního inspektorátu hlavního města Prahy, z 11. 10. 1999 č. j. PSP-868/DI-99 a rozhodnutí Policie České republiky, Obvodního ředitelství Praha 9, Dopravního inspektorátu, z 14. 7. 1999 č. j. OR9-1754/PDS-DI-98, kterými byl stěžovatel uznán vinným přestupkem proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

I. Výrok

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 23 C 313/99-20 z 10. 11. 2000, rozhodnutí Policie ČR, Správy hlavního města Prahy, Dopravního inspektorátu hl. města Prahy, č. j. PSP-868/DI-99 z 11. 10. 1999 a rozhodnutí Policie ČR, Obvodního ředitelství Praha 9, Dopravního inspektorátu, č. j. OR9-1754/PDS-DI-98 z 14. 7. 1999 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svou včas podanou ústavní stížností domáhá, s odvoláním na porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), zrušení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 23 C 313/99-20 z 10. 11. 2000, rozhodnutí Policie České republiky, Správy hlavního města Prahy, Dopravního inspektorátu hlavního města Prahy, č. j. PSP-868/DI-99 z 11. 10. 1999 a rozhodnutí Policie České republiky, Obvodního ředitelství Praha 9, Dopravního inspektorátu, č. j. OR9-1754/PDS-DI-98 z 14. 7. 1999, kterými byl uznán vinným přestupkem proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Jak stěžovatel ve své ústavní stížnosti uvádí, rozhodnutím Dopravního inspektorátu Obvodního ředitelství Prahy 9 Policie České republiky ze dne 14. 7. 1999 č. j. OR9-1754/PDS-DI-98 byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 22 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), a to tím, že dne 26. 10. 1998 okolo 19.00 hodin v P. na ulici Ch. ve směru z centra P. při řízení motorového vozidla nedodržel bezpečnou vzdálenost za vozidlem Policie České republiky a do toho zezadu narazil, čímž měl porušit ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a dále ustanovení § 17 odst. 1 vyhlášky FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), za což mu byla uložena pokuta ve výši 2 000 Kč a povinnost uhradit státu náklady řízení v částce 1 000 Kč. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel odvolání, které však odvolací orgán Dopravní inspektorát hl. města Prahy Správy hlavního města Prahy Policie České republiky svým rozhodnutím č. j. PSP-868/DI-99 z 11. 10. 1999 zamítl. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 23 C 313/99-20 z 10. 11. 2000 byla posléze zamítnuta i stěžovatelova žaloba, kterou se ve správním soudnictví domáhal přezkumu zákonnosti rozhodnutí obou orgánů státní správy.

Stěžovatel již v

Nahrávám...
Nahrávám...