dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 123/2000 SbNU, sv.19, K rovnosti před soudemK restituci zemědělského majetkuK přechodu majetku České republiky do vlastnictví obcí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 19, nález č. 123

I. ÚS 653/99

K rovnosti před soudem
K restituci zemědělského majetku
K přechodu majetku České republiky do vlastnictví obcí

Zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v § 4 odst. 2 výslovně stanoví: „Do vlastnictví obcí nepřecházejí rovněž věci z vlastnictví České republiky, k jejichž vydání uplatní nárok oprávněná osoba podle zvláštního předpisu.“. Jde o ustanovení obecně platné, vztahující se nejen na zvláštní předpisy již vydané, ale bez omezení též na předpisy následné. Pokud jde o vysvětlivky uvedené k tomuto ustanovení v tomto zákoně pod čarou, odkazuje Ústavní soud na svá předchozí rozhodnutí k právní povaze poznámek pod čarou v některých zákonech. Za pochybení je třeba považovat i skutečnost, že námitky účastníka řízení byly posuzovány orgány druhé strany ve sporu, která měla na výsledku zájem, a toto posouzení bylo chápáno jako směrodatné. Soud potom rozhodoval bez znalosti skutečných podmínek, protože k závažným otázkám týkajícím se stavby si nevyžádal ani znalecký posudek.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 29. srpna 2000 sp. zn. I. ÚS 653/99 ve věci ústavní stížnosti Ing. M. K. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 14. 9. 1999 sp. zn. 38 Ca 701/98 a rozhodnutí Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou, okresního pozemkového úřadu, z 23. 10. 1998 č. j. PÚ 549/91-13 o nevydání části parcel.

I. Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 9. 1999 č. j. 38 Ca 701/98-34 a rozhodnutí Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou, okresního pozemkového úřadu, ze dne 23. 10. 1998 č. j. PÚ 549/91-13 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ústavní stížností ze dne 27. 12. 1999 napadá stěžovatel rozhodnutí Městského soudu v Praze ze 14. 9. 1999 sp. zn. 38 Ca 701/98, vydané v rámci soudního přezkumu správního rozhodnutí, a rozhodnutí Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou, okresního pozemkového úřadu, z 23. 10. 1998 č. j. PÚ 549/91-13, navrhuje jejich zrušení a poukazuje na to, že jimi došlo k porušení jeho základních práv a svobod zaručených ústavním zákonem a mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy České republiky, a to zejména článku 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Konkrétně nesouhlasí s rozhodnutím správního orgánu, kterým došlo k zamítnutí vydání části parcel podle KN p. č. 2144/1 - ostatní plocha o výměře 6 998 m2 a p. č. 2147/3 - ostatní plocha o výměře 3 985 m2, které Městský soud v Praze v rámci soudního přezkumu správního svým rozsudkem potvrdil.

Stěžovatel poukazuje na to, že obě rozhodnutí se opírají především o vyjádření stavebního úřadu - Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou, aniž by se o jejich věrohodnosti rozhodovací orgány přesvědčily i jiným důkazem. Údaje, týkající se nevydání parcely č. 2144/1 v k. ú. město Žďár nad Sázavou z důvodů, že na této parcele je situováno hřiště pro 5. základní školu, a že tato stavba byla započata, dle stavebního deníku, když byly provedeny hrubé terénní úpravy, stěžovatel označuje za nepravdivé, když podle něj nebyly během deseti let provedeny žádné stavební práce, které by

Nahrávám...
Nahrávám...