dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 136/2000 SbNU, sv.19, K možnosti právně i skutkově argumentovat před soudemK bezplatnému užívání pozemků

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 19, nález č. 136

I. ÚS 234/2000

K možnosti právně i skutkově argumentovat před soudem
K bezplatnému užívání pozemků

Z ústavně zaručeného základního práva na spravedlivý proces vyplývá i právo účastníků řízení na reálnou a efektivní možnost jednat před soudem, spočívající v oprávnění právně i skutkově argumentovat, přičemž změna právního názoru odvolacího soudu by jim tuto možnost za určitých okolností mohla vyloučit.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 27. září 2000 sp. zn. I. ÚS 234/2000 ve věci ústavní stížnosti České republiky - Okresního úřadu v Karviné - proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci z 23. 11. 1998 sp. zn. 13 C 92/98 a proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci - z 15. 9. 1999 sp. zn. 12 Co 173/99 o zamítnutí stěžovatelovy žaloby o zaplacení částky 513 360 Kč s příslušenstvím.

I. Výrok

Rozsudek Okresního soudu v Olomouci ze dne 23. 11. 1998 sp. zn. 13 C 92/98 a rozsudek Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci - ze dne 15. 9. 1999 sp. zn. 12 Co 173/99 se zrušují.

II. Odůvodnění

Okresní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 23. 11. 1998 sp. zn. 13 C 92/98 zamítl návrh ve věci navrhovatele (stěžovatele) proti odpůrci D. p. M., a. s., o zaplacení částky 513 360 Kč s příslušenstvím.

V odůvodnění tohoto rozsudku soud konstatoval, že Česká republika je vlastníkem blíže specifikovaného pozemku č. 203/18, zápis na LV č. 2, k. ú. B., a že právo hospodaření k němu má Okresní úřad v Karviné. Na tomto pozemku se nachází nemovitost čp. 1623, kterou vlastní odpůrce. Protože se stěžovatel s odpůrcem nedohodli na uzavření kupní smlouvy ohledně prodeje předmětného pozemku odpůrci, žádal od něho stěžovatel zaplacení úhrady za užívání pozemku ve výši žalované částky jako nájemného, přičemž tato částka představuje ročně 10 % odhadní ceny. Okresní soud dospěl k závěru, že odpůrce užívá pozemek bez právního důvodu, neboť neexistovala žádná smlouva o jeho užívání nebo o nájmu. Je prý proto nepochybné, že se odpůrce užíváním tohoto pozemku od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1997 bezdůvodně obohatil, takže je (podle § 458 odst. 1 občanského zákoníku) třeba, aby za to byla stěžovateli poskytnuta peněžitá náhrada. Ohledně výše této náhrady však okresní soud konstatoval, že v předmětné době neexistoval žádný obecně závazný právní předpis, který by upravoval náhradu za dočasné užívání pozemků. Žalovaná částka, která představovala 10 % z odhadní ceny předmětného pozemku (stanovené znaleckým posudkem Ing. R. L. ve výši 2 566 800 Kč), prý nemohla být určující, neboť mezi stěžovatelem a odpůrcem nedošlo k uzavření žádné nájemní smlouvy a 10 % z odhadní ceny bylo stanoveno právě „jako nájemné“. Protože prý tedy stěžovatel neprokázal, „v jaké výši odpůrci bezdůvodné obohacení za užívání pozemku vzniklo“, neunesl důkazní břemeno a další důkazy ve věci nenavrhl.

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci - rozsudkem ze dne 15. 9. 1999 sp. zn. 12 Co 173/99 uvedený rozsudek Okresního soudu v Olomouci potvrdil.

V odůvodnění tohoto rozsudku se krajský soud sice ztotožnil s věcnými závěry okresního soudu, nicméně nesouhlasil s argumentací

Nahrávám...
Nahrávám...