dnes je 25.6.2024

Input:

Nález 138/2000 SbNU, sv.19, K povinnosti platit soudní poplatek ve správním soudnictvíK právu na soudní ochranu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 19, nález č. 138

II. ÚS 217/2000

K povinnosti platit soudní poplatek ve správním soudnictví
K právu na soudní ochranu

Zastavení řízení o správní žalobě soudem pro nezaplacení soudního poplatku, byla-li výzva soudu k zaplacení soudního poplatku z návrhu na zahájení řízení doručena jen navrhovatelovu právnímu zástupci, nikoli také navrhovateli samotnému, představuje porušení jak § 49 odst. 1 věty druhé občanského soudního řádu, podle něhož má-li účastník osobně v řízení něco vykonat, doručuje se písemnost nejen zástupci, ale i jemu, tak čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod zaručujícího mu právo domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a čl. 90 Ústavy České republiky, který stanoví, že soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům, při vědomí současné právní úpravy, kdy ve správním soudnictví není možno se domáhat nápravy rozhodnutí o zastavení řízení u dalšího věcně, funkčně a místně příslušného soudu.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 27. září 2000 sp. zn. II. ÚS 217/2000 ve věci ústavní stížnosti L. G. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 25. 2. 2000 sp. zn. 30 Ca 25/2000, jímž bylo zastaveno řízení o správní žalobě pro nezaplacení soudního poplatku z návrhu na zahájení řízení.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 2. 2000 č. j. 30 Ca 25/2000-12 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 2. 2000 č. j. 30 Ca 25/2000-12 pro porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 25. 2. 2000 č. j. 30 Ca 25/2000-12 rozhodl, že řízení se zastavuje. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že stěžovatelka nezaplatila soudní poplatek ani poté, co byla soudem vyzvána k jeho zaplacení v 8denní lhůtě.

Žalobou u soudu se stěžovatelka domáhala přezkoumání rozhodnutí orgánu veřejné správy - rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 30. 11. 1999 č. j. FŘ/2666/110/99. Tato žaloba podléhá soudnímu poplatku 1 000 Kč (položka 17 sazebníku soudních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), který byl splatný spolu s podáním žaloby. Protože stěžovatelka poplatek nezaplatila, krajský soud ji k tomu prostřednictvím jejího právního zástupce vyzval a stanovil lhůtu k zaplacení 8 dnů. Zároveň ji poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude řízení zastaveno. Právnímu zástupci stěžovatelky byla výzva doručena dne 14. 2. 2000. Ve stanovené lhůtě stěžovatelka výzvě nevyhověla a do vydání rozhodnutí o zastavení řízení poplatek nezaplatila. Krajský soud proto řízení zastavil s odkazem na § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Současně rozhodl, že stěžovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Protože proti uvedenému rozhodnutí krajského soudu není opravný prostředek přípustný, podala stěžovatelka stížnost k Ústavnímu soudu.

Ve své ústavní stížnosti stěžovatelka uvádí, že

Nahrávám...
Nahrávám...