dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 14/2000 SbNU, sv.17, K povaze poznámek pod čarou v právním předpisuK osvobození od daně z převodu nemovitostí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 17, nález č. 14

I. ÚS 22/99

K povaze poznámek pod čarou v právním předpisu
K osvobození od daně z převodu nemovitostí

Posláním poznámek pod čarou či vysvětlivek je pouhé zlepšení přehlednosti a orientace v právním předpisu formou legislativní pomůcky, která z povahy věci nemůže stanovit závazná pravidla chování nebo pravidla pro interpretaci daného ustanovení. Taková pravidla musí právní předpis buď uvést přímo nebo odkázat na jiný zřetelný právní předpis či pravidlo chování vyjádřené jinou formou (např. mezinárodní smlouva apod.). Obecné ustanovení v zákoně a jeho omezení až ve vysvětlivce pod čarou neodpovídá uznávaným principům právního státu v demokratických systémech.

Poznámka by byla součástí právního předpisu, pouze pokud by to bylo výslovně vyjádřeno, jako je tomu např. v případě příloh zákonů. V aplikovaném ustanovení není stanoveno, že osvobození od daně z převodu nemovitostí se týká pouze bytů v budovách ve vlastnictví bytových družstev. Úmysl zákonodárce upravit osvobození od daně z nemovitostí jen na určitou skupinu případů proto nebyl vyjádřen způsobem, který odpovídá požadavkům na určitost a jasnost právních předpisů v podmínkách právního státu (čl. 1 Ústavy České republiky). Toto pochybení proto musí jít k tíži zákonodárce, který je může napravit jedině tím, že konkrétní osvobozený druh převodu nemovitosti (zde bytu) uvede přímo v textu příslušného ustanovení [zde § 20 odst. 6 písm. g) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů] nebo na něj odkáže přímo v samotném textu právního předpisu jednoznačným způsobem tak, jak to učinil v jiných ustanoveních [např. § 20 odst. 6 písm. h)] téhož zákona. To, že osvobození převodu pouze určitého druhu bytů by mohlo být věcně odůvodněné, je irelevantní s ohledem na jednoznačnou formulaci aplikovaného ustanovení, neboť v něm pojem „byty v budovách bytových družstev“ obsažen není.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 2. února 2000 sp. zn. I. ÚS 22/99 ve věci ústavní stížnosti města Třebíče proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 3. 11. 1998 sp. zn. 29 Ca 347/97 o zamítnutí žaloby proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze 7. 11. 1997 č. j. FŘ 140/2167/97 potvrzujícího platební výměr Finančního úřadu v Třebíči z 24. 3. 1997 č. 970000007 č. j. 22520/97/330960/2183 o vyměření daně z převodu nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 29 Ca 347/97-26 ze dne 3. 11. 1998, rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně č. j. 140/2167/97 ze dne 7. 11. 1997 a platební výměr Finančního úřadu v Třebíči č. 970000007 č. j. 22520/97/330960/2183 ze dne 24. 3. 1997 se zrušují.

II. Odůvodnění

1. Ústavní stížností stěžovatel (město Třebíč) napadl rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 29 Ca 347/97-26 ze dne 3. 11. 1998 zamítající jeho žalobu proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně č. j. FŘ 140/2167/97 ze dne 7. 11. 1997, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti platebnímu výměru Finančního úřadu v Třebíči č. 970000007 č. j. 22520/97/330960/2183 ze dne 24. 3. 1997.

Tímto platebním výměrem byla

Nahrávám...
Nahrávám...