dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 146/1999 SbNU, sv.16, K politické perzekuciKe konfiskaci zemědělského majetku v rozporu s tehdy platnými právními předpisy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 16, nález č. 146

II. ÚS 405/98

K politické perzekuci
Ke konfiskaci zemědělského majetku v rozporu s tehdy platnými právními předpisy

Podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, přecházel konfiskovaný majetek na československý stát dnem jeho účinnosti. Konfiskační výměr jako akt deklaratorní a zároveň prováděcí pak vymezoval, které nemovitosti jsou dekretem dotčeny. Teprve konfiskačním výměrem jako aktem správním byla konfiskace majetku dovršena. Zároveň bylo umožněno, aby v případě liberačních důvodů příslušný orgán část takto zkonfiskovaného majetku z konfiskace vyňal. V rámci ustálené judikatury Ústavního soudu bylo konstatováno, že osvědčení o státní a národní spolehlivosti, včetně rozhodnutí o zastavení trestního stíhání, pokud byla vydána k tomu kompetentními orgány před přijetím konfiskačního výměru, zcela opodstatňují právní závěr, dle kterého byl následně vydaný (v rozhodném období) konfiskační výměr zjevně v rozporu s tehdy platnými právními předpisy.

Pokud by k přechodu majetku na stát došlo se zpětnou platností k datu účinnosti dekretu č. 12/1945 Sb., aniž by byly v této době naplněny hmotněprávní podmínky pro konfiskaci majetku původního vlastníka, nutno na správní akt (konfiskační výměr) pohlížet jako na akt politické perzekuce porušující obecně uznávaná lidská práva a svobody a v daném případě i jako na právní akt vydaný v rozporu s tehdy platnými právními předpisy. Opačný výklad by znamenal nejen porušení práva rovnosti vzhledem k předchozím restitučním případům, ale i porušení práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 20. října 1999 sp. zn. II. ÚS 405/98 ve věci ústavní stížnosti M. V. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze 17. 7. 1998 sp. zn. 30 Ca 138/98, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Hradci Králové, pozemkového referátu, z 2. 7. 1997 č. j. RP 1-2403/906 R So (1), že stěžovatelka není vlastnicí pozemků.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 7. 1998 č. j. 30 Ca 138/98-21 a rozhodnutí Okresního úřadu, pozemkového referátu, v Hradci Králové ze dne 2. července 1997 č. j. RP 1-2403/906 R So (1) se zrušují.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti brojí stěžovatelka proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 7. 1998 č. j. 30 Ca 138/98-21.

Navrhovatelka uvádí, že dne 27. 2. 1992 uplatnila nárok na vydání nemovitostí v návrhu blíže označených podle příslušných ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Místně příslušný Okresní úřad v Hradci Králové, pozemkový referát, rozhodl dne 2. 7. 1997 tak, že stěžovatelka není vlastnicí pozemků v tomto rozhodnutí blíže identifikovaných, neboť konfiskace majetku proběhla v souladu s tehdy platnými právními předpisy. Podle názoru stěžovatelky pozemkový úřad pochybil, pokud posuzoval věc

Nahrávám...
Nahrávám...