dnes je 25.6.2024

Input:

Nález 147/2005 SbNU, sv.38, K ukládání pořádkové pokuty orgány činnými v trestním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 38, nález č. 147

IV. ÚS 31/05

K ukládání pořádkové pokuty orgány činnými v trestním řízení

Výši pořádkové pokuty je vždy nutno určovat s ohledem na princip proporcionality, neboť při jejím ukládání dochází ke kolizi ústavně chráněné hodnoty, již představuje zajištění řádného průběhu trestního řízení, s právem pokojného užívání majetku. Aby zásah do práva vlastnit majetek ze strany veřejné moci neporušoval požadavek šetření podstaty a smyslu ústavně garantovaných lidských práv a svobod, je třeba vzít v úvahu mj. význam plynulosti a naplnění účelu trestního řízení, intenzitu jeho ohrožení nevyhověním předvolání orgánu činného v trestním řízení, jakož i závažnost jednání, pro něž se trestní řízení vede. Je-li poměřována sankce za závadné jednání, pro které se vede trestní či přestupkové řízení, a sankce za porušení procesní povinnosti při vyšetřování takového jednání, tedy přečin mnohem menší závažnosti, je zřejmé, že uložení několikanásobně vyšší pokuty za méně významný prohřešek procesního charakteru nemůže v testu proporcionality obstát.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické, soudce Miloslava Výborného a soudkyně Elišky Wagnerové - ze dne 1. srpna 2005 sp. zn. IV. ÚS 31/05 ve věci ústavní stížnosti J. L. proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství ve Žďáře nad Sázavou ze dne 22. 11. 2004 č. j. Zt468/2004-19 a usnesení policejního komisaře Okresního ředitelství Policie České republiky, služby kriminální policie a vyšetřování, ve Žďáře nad Sázavou ze dne 7.10. 2004 č. j. ORZR-592/KPV-OOK-2004-9, kterými byla uložena stěžovateli pořádková pokuta.

Výrok

Usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství ve Žďáře nad Sázavou ze dne 22. 11. 2004 č. j. Zt 468/2004-19 a usnesení policejního komisaře Okresního ředitelství Policie ČR, služby kriminální policie a vyšetřování, ve Žďáře nad Sázavou ze dne 7. 10. 2004 č.j. ORZR-592/KPV-OOK-2004-9 se zrušují.

Odůvodnění

Ve své včas podané ústavní stížnosti se stěžovatel domáhá zrušení shora označených usnesení orgánů činných v trestním řízení s odůvodněním, že jimi bylo porušeno jeho právo na řádný a spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). Dále je stěžovatel přesvědčen, že bylo protiústavně zasaženo do jeho práva na obhajobu garantovaného zejména čl. 40 odst. 3 Listiny a zaručeného čl. 6 odst. 3 písm. b) a c) Úmluvy jako tzv. minimální právo osoby obviněné z trestného činu, a to v návaznosti na čl. 3 odst. 3 Listiny, dle kterého nikomu nesmí být způsobena újma na jeho právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Z vyžádaného vyšetřovacího spisu Policie České republiky, Okresního ředitelství, služby kriminální policie a vyšetřování, ve Žďáře nad Sázavou ČTS: ORZR-592/KPV-OOK-2004 a ze spisu Komise pro projednávání přestupků v Novém Městě na Moravě sp. zn. MUNMNM/32866/2004 zjistil Ústavní soud následující:

Usnesením policejního komisaře Policie České republiky, Okresního ředitelství, služby

Nahrávám...
Nahrávám...