dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 152/1999 SbNU, sv.16, K případům zneužití konfiskačních dekretů prezidenta republiky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 16, nález č. 152

II. ÚS 70/99

K případům zneužití konfiskačních dekretů prezidenta republiky

V praxi Ústavního soudu se již vícekráte prokázalo, že konfiskace podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, a dekretu č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, ve znění pozdějších předpisů, bylo totalitní mocí zneužito k zabavení majetku a k likvidaci třídních nepřátel, a to již v rozhodném období po 25. únoru 1948. Nepřihlédnutím k námitkám o zneužití konfiskace soudy by došlo k porušení restitučních předpisů, jejichž smyslem je náprava křivd vzniklých v období, které podle zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, bylo charakterizováno mimo jiné i jako období vyznačující se destrukcí principů vlastnického práva.

Konfiskační dekret prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. stanoví určující podmínky konfiskace v obecné rovině a sám o sobě je pro vyvolání konfiskačních účinků nepostačující. K tomu musí přistoupit rozhodnutí ve správním řízení, zda jsou splněny podmínky pro konfiskaci, komu se konfiskuje a co se konfiskuje. Dekret č. 12/1945 Sb. sám ve svém § 3 odst. 2 na rozhodnutí správního orgánu odkazuje.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 2. listopadu 1999 sp. zn. II. ÚS 70/99 ve věci ústavní stížnosti R. Š. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 25. 11. 1998 sp. zn. 10 Ca 237/98 a rozhodnutí Okresního úřadu v Českých Budějovicích, okresního pozemkového úřadu, z 27. 5. 1998 č. j. OPÚ/R-451/98/199/93, že stěžovatel není vlastníkem nemovitostí.

I. Výrok

Rozhodnutí Okresního úřadu v Českých Budějovicích, okresního pozemkového úřadu, ze dne 27. 5. 1998 č. j. OPÚ/R-451/98/199/93 a rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 11. 1998 č. j. 10 Ca 237/98-34 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatel podal návrh na zrušení rozhodnutí Okresního úřadu v Českých Budějovicích, okresního pozemkového úřadu, ze dne 27. 5. 1998 č. j. OPÚ/R-451/98/199/93 a rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 11. 1998 č. j. 10 Ca 237/98-34.

K návrhu stěžovatele uplatněného podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, o vydání nemovitostí zapsaných v pozemkové knize, knihovní vložce č. 7 v k. ú. K. D. a kn. vl. č. 944 v kat. území R. rozhodl okresní pozemkový úřad tak, že stěžovatel není vlastníkem těchto nemovitostí. Stěžovatel tomuto rozhodnutí vytýká, že celá věc byla posouzena v rozporu s principy právního státu, a tím i v rozporu s čl. 90 a 95 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 36 odst. 1, 2, jakož i čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Okresní pozemkový úřad dovodil, že podle zápisu z pozemkové knihy - kn. vl. č. 7 k. ú. K. D. byly nemovitosti patřící jeho babičce A. Š. konfiskovány podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců,

Nahrávám...
Nahrávám...