dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 155/1999 SbNU, sv.16, K jinému zásahu orgánu veřejné mociK překážce rei iudicatae při provádění další daňové kontroly

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 16, nález č. 155

III. ÚS 86/99

K jinému zásahu orgánu veřejné moci
K překážce rei iudicatae při provádění další daňové kontroly

Jestliže správce daně ústním jednáním zahájil u daňového subjektu další daňovou kontrolu a jestliže z vymezení jejího předmětu lze dovodit, že tato v pořadí druhá daňová kontrola se týká stejných otázek, které již předmětem daňové kontroly byly, a jestliže i časové období je identické s obdobím vymezeným v daňové kontrole předchozí, platí pro finanční orgán § 28 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a z hlediska běhu druhé daňové kontroly tak existuje překážka rei iudicatae podle § 27 odst. 1 písm. e) tohoto zákona.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 4. listopadu 1999 sp. zn. III. ÚS 86/99 ve věci ústavní stížnosti P. z. ú., a. s. v likvidaci, proti jinému zásahu Finančního úřadu v Hradci Králové.

I. Výrok

Finančnímu úřadu v Hradci Králové se zakazuje pokračovat v provádění kontroly daně z přidané hodnoty u P. z. ú. v H. K., a. s. v likvidaci, za období leden 1993 až červen 1994 vedené pod sp. zn. 228932/2724.

II. Odůvodnění

Navrhovatel podal dne 16. 2. 1999 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, která směřovala proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, kterým byl postup Finančního úřadu v Hradci Králové při provádění další daňové kontroly na placení daně z přidané hodnoty za období leden 1993 až prosinec 1994 zahájené dne 16. 12. 1998. Postupem Finančního úřadu byla podle názoru navrhovatele porušena jeho základní práva zakotvená v čl. 11 odst. 5 a v čl. 36 spolu s čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Návrh byl podán včas.

Navrhovatel byl akciovou společností, která se zabývala řešením a prováděním zápočtu pohledávek pro vysoký počet subjektů na území republiky. Uvedenou činnost navrhovatel koná od roku 1992.

V roce 1994 zahájil Finanční úřad v Hradci Králové kontrolu daně z přidané hodnoty za období leden 1993 až červen 1994, která byla uzavřena zprávou o daňové kontrole č. j. FÚ/III-2/153/95/Gi ze dne 20. 7. 1995 a návaznými platebními výměry č. j. 2233/95 ze dne 20. 7. 1995 o doměření daně z přidané hodnoty ve výši 17 507 516 Kč a č. j. 4386/95 o penále ve výši 17 423 071 Kč. Tyto skutečnosti vedly k tomu, že společnost se dostala do nepříznivé finanční situace, která vyústila v její likvidaci. Navrhovatel proti uvedeným správním rozhodnutím využil zákonné opravné prostředky, tj. odvolání k vyššímu správnímu orgánu. Finanční ředitelství v Hradci Králové rozhodnutím č. j. FŘ/III/2751/95 ze dne 7. 2. 1996 odvolání zamítlo. K žalobě navrhovatele jednal ve věci Krajský soud v Hradci Králové, který rozsudkem č. j. 30 Ca 75/96-48 ze dne 12. 9. 1997 zrušil rozhodnutí Finančního ředitelství i dodatečný platební výměr a věc vrátil k dalšímu řízení příslušným správním orgánům. Finanční úřad v Hradci Králové pak navrhovateli vrátil zpět částku za doměření na dani z přidané hodnoty, zaplacené penále a sám uhradil úrok z přeplatku na dani.

Finanční úřad v Hradci Králové výzvou č. j. 170698/98/228932/ /2724 ze

Nahrávám...
Nahrávám...