dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 157/2002 SbNU, sv.28, Ke stanovení výše nájemného v případě, že nájemní vztah vznikl podle § 22 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 28, nález č. 157

II. ÚS 696/01

Ke stanovení výše nájemného v případě, že nájemní vztah vznikl podle § 22 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Při stanovení výše nájemného v případě, že nájemní vztah vznikl podle § 22 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, (dále jen „zákon o půdě“), je třeba vycházet z náhrady za dočasné užívání pozemku, neboť tento právní vztah je vztahu nájemnímu nejbližší již z toho důvodu, že do nabytí účinnosti zákona o půdě (24. 6. 1991) náš právní řád nájemné k pozemkům neupravoval, takže nebylo možno jednoznačně zjistit nájemné obvyklé v daném místě i čase. Výše nájemného za zastavěné pozemky (nenáležející do pozemkového půdního fondu) musí vycházet ze znění vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ovšem ve znění platném k době vzniku nájmu, tj. k datu 24. 6. 1991.

Za této situace obecné soudy pochybily, pokud při stanovení výše nájemného vycházely ze znění vyhlášky č. 182/1988 Sb. platného do 31. 8. 1990, a nikoli z vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., vyhlášky č. 589/1990 Sb. a vyhlášky č. 40/1991 Sb. Obecné soudy tedy sice dospěly ke správnému právnímu závěru, že pokud nájemní vztah vznikl k datu 24. 6. 1991 (podle § 22 odst. 2 zákona o půdě), bylo také nutné k tomuto datu stanovit i obvyklé nájemné, přičemž náhrady za dočasné užívání pozemku v této době upravovala vyhláška č. 182/1988 Sb., kterou ovšem nutno aplikovat v novelizovaném znění, které odpovídá časovému vzniku nájmu.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 18. prosince 2002 sp. zn. II. ÚS 696/01 ve věci ústavní stížnosti F. B. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze 7. 11. 2001 sp. zn. 14 Co 637/2001, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Rokycanech ze 3. 7. 2001 sp. zn. 5 C 164/99, jímž byla žalovanému (v řízení o ústavní stížnosti vedlejší účastník) uložena povinnost zaplatit stěžovateli peněžitou částku.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 11. 2001 sp. zn. 14 Co 637/2001 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti, která i jinak splňuje veškeré náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 182/1993 Sb.“), a nebyl tedy důvod pro její odmítnutí, napadá stěžovatel rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 11. 2001 sp. zn. 14 Co 637/2001, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Rokycanech ze dne 3. 7. 2001 sp. zn. 5 C 164/99.

Předmětným rozsudkem okresní soud rozhodl o žalobě stěžovatele proti žalovanému Zemědělskému družstvu O. o zaplacení 35 971,40 Kč s příslušenstvím tak, že Zemědělskému družstvu O. (dále jen „zemědělské družstvo“) uložil povinnost zaplatit stěžovateli do tří dnů od právní moci rozsudku 18 027,50 Kč s úrokem z prodlení, blíže označeným ve výroku předmětného

Nahrávám...
Nahrávám...