dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 167/1997 SbNU, sv.9, K otázce, zda k majetkové křivdě spočívající ve znárodnění podle zákona č. 114/1948 Sb. došlo v tzv. rozhodném období vymezeném restitučními zákony

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 167

IV. ÚS 136/97

K otázce, zda k majetkové křivdě spočívající ve znárodnění podle zákona č. 114/1948 Sb. došlo v tzv. rozhodném období vymezeném restitučními zákony

Ústavní soud opakovaně konstatuje, že zákon č. 114/1948 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků, k jehož vydání došlo dne 28. 4. 1948, je nezbytné, s ohledem na jeho účel a stanovení retroaktivních účinků ve vztahu k výkonu vlastnických práv, považovat za akt, který byl v rozporu se základními principy právního státu. Není přitom rozhodující, zda restituční nároky jsou uplatňovány podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, či podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 18. prosince 1997 sp. zn. IV. ÚS 136/97 ve věci ústavní stížnosti Ing. J.N. proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze 6. 2. 1997 sp. zn. 30 Ca 184/95-14 ve spojení s rozhodnutím Okresního úřadu v Blansku, okresního pozemkového úřadu, z 19. 4. 1995 č. j. OPÚ 1522/93/KA-AN/1435 o určení vlastnického práva k nemovitostem.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. 2. 1997 č. j. 30 Ca 184/95-14 a rozhodnutí Okresního úřadu Blansko, okresního pozemkového úřadu ze dne 19. 4. 1995 č. j. OPÚ 1522/93/KA-AN/1435 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ústavnímu soudu byla dne 22. 4. 1997 doručena včas podaná ústavní stížnost, která směřuje proti výše uvedenému rozsudku, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Blansku, okresního pozemkového úřadu ze dne 19. 4. 1995 č. j. OPÚ 1522/93/KA-AN/1435.

Jak vyplývá z ústavní stížnosti, vydal pozemkový úřad dne 24. 6. 1993 rozhodnutí č. j. OPÚ 1174/93/KA-AN/613, na jehož základě byl stěžovatel uznán oprávněnou osobou podle § 4 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a tudíž výlučným vlastníkem konkrétně uvedených nemovitostí. Toto rozhodnutí bylo v rámci přezkumného řízení na základě opravného prostředku povinné osoby - Moravských keramických závodů, a.s., Rájec-Jestřebí - zrušeno rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 15. 11. 1993 sp. zn. 29 Ca 160/93. Soud konstatoval, že k přechodu vlastnictví bývalého podniku Hlinné a pískové doly došlo zestátněním ke dni 1. 1. 1948, ve smyslu zákona č. 114/1948 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků, tedy před rozhodným obdobím. Správní orgán jsa vázán právním názorem soudu potom rozhodl o návrhu stěžovatele rozhodnutím ze dne 19. 4. 1995 č. j. OPÚ 1522/93/KA-AN/1435 tak, že stěžovatel není vlastníkem předmětných nemovitostí v k. ú. R. Krajský soud přezkoumal opravným prostředkem stěžovatele napadené rozhodnutí, které svým rozsudkem ze dne 6. 2. 1997 č. j. 30 Ca 184/95-14 potvrdil a plně odkázal na závěry, které uvedl již ve svém předchozím rozhodnutí, tedy, že

Nahrávám...
Nahrávám...