dnes je 25.6.2024

Input:

Nález 167/2005 SbNU, sv.38, K otázce dosud neskončených řízení o žádosti o vydání osvědčení o národní spolehlivosti podle ústavního dekretu č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 38, nález č. 167

I. ÚS 147/03

K otázce dosud neskončených řízení o žádosti o vydání osvědčení o národní spolehlivosti podle ústavního dekretu č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, ve znění pozdějších předpisů

Z nedohledání příslušného spisu správního orgánu nelze automaticky dovozovat, že argumentace napadených správních rozhodnutí je úplná a správná. Nedohledání příslušného rozhodnutí, resp. celého spisu nemůže svědčit ve prospěch žádné ze stran. Současně však jde k tíži státu, resp. státních orgánů, že neexistuje doklad o výsledku správního řízení o žádosti o vydání osvědčení o národní spolehlivosti,který by mohl mít význam pro rozhodnutí v řízení o vystavení potvrzení o zachování kontinuity československého státního občanství. Pokud státní orgány tuto skutečnost ignorují, zasáhnou do stěžovatelova práva na spravedlivý proces zaručeného v čl. 36 Listiny základních práv a svobod, neboť v řízení rozhodují na základě podkladů neúplných.

Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 114/96 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 9, nález č. 114) zahrnuje do práva na řádný a spravedlivý proces, plynoucí z čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod nejen právo na spravedlivý způsob vedení procesu, ale také právo na trvání procesu až do jeho ukončení zákonem předpokládaným způsobem.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Vojena Güttlera a Františka Duchoně - ze dne 31. srpna 2005 sp. zn. I. ÚS 147/03 ve věci ústavní stížnosti J. A. H. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. prosince 2002 sp. zn. 10 Ca 255/2002, rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 16. září 2002 č. j. OLVV 259/2002 a rozhodnutí Okresního úřadu v Jindřichově Hradci ze dne 19. srpna 2002 č. j. VV-4533/02-Sv/811, jimiž nebylo vyhověno žádosti stěžovatele o vystavení potvrzení o zachování kontinuity jeho československého státního občanství.

Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. prosince 2002 sp. zn. 10 Ca 255/2002, rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 16. září 2002 č. j. OLVV 259/2002 a rozhodnutí Okresního úřadu v Jindřichově Hradci ze dne 19. srpna 2002 č.j. VV-4533/02-Sv/811 se zrušují.

Odůvodnění

I.

Dne 13. března 2003 byla Ústavnímu soudu doručena, ve lhůtě dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost, jíž stěžovatel napadl shora označená rozhodnutí. Krajský soud v Českých Budějovicích (dále též „krajský soud“) zamítl správní žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále též „krajský úřad“), kterým bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Jindřichově Hradci, jímž nebylo vyhověno žádosti stěžovatele o vystavení potvrzení o zachování kontinuity jeho československého státního občanství.

Stěžovatel se domáhal zjištění

Nahrávám...
Nahrávám...