dnes je 23.5.2024

Input:

Nález 17/2001 SbNU, sv.21, K hodnocení důkazů v občanském soudním řízeníK nutnosti odůvodnit neprovedení navrhovaných důkazů, resp. nepřihlédnutí k důkazům předloženým

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 17

IV. ÚS 67/2000

K hodnocení důkazů v občanském soudním řízení
K nutnosti odůvodnit neprovedení navrhovaných důkazů, resp. nepřihlédnutí k důkazům předloženým

Pokud obecné soudy přistoupily k hodnocení důkazů formálně, a ač stěžovatel předložil řadu důkazů a nabídl provedení dalších, které mohly přispět k objasnění sporné otázky týkající se zjištění, v jaké úloze vystupoval vedlejší účastník při veřejné dražbě, prováděné podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, odmítly se jimi bez bližšího zdůvodnění zabývat, došlo tím nejen k porušení pravidel hodnocení důkazů, plynoucích z § 132 občanského soudního řádu, ale také k porušení zásad spravedlivého procesu.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 25. ledna 2001 sp. zn. IV. ÚS 67/2000 ve věci ústavní stížnosti P. S. proti rozsudku Okresního soudu v Náchodě z 24. 9. 1998 sp. zn. 8 C 37/98 a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z 15. 11. 1999 sp. zn. 18 Co 649/98 o zamítnutí stěžovatelovy žaloby na určení, že je vlastníkem ideální poloviny nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 11. 1999 č. j. 18 Co 649/98-104 a rozsudek Okresního soudu v Náchodě ze dne 24. 9. 1998 č. j. 8 C 37/98-60 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se s odvoláním na porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, kterými byla zamítnuta jeho žaloba na určení, že je vlastníkem ideální poloviny nemovitostí č. p. 83 s parc. č. 229 a č. p. 208 s parc. č. 230, zapsaných na LV č. 3209 pro kat. území H. u Katastrálního úřadu v Náchodě.

Z tvrzení obsažených v ústavní stížnosti a obsahu připojeného spisu Okresního soudu v Náchodě sp. zn. 8 C 37/98 je patrno, že stěžovatel spolu se svým společníkem, žalovaným J. Š. (nyní vedlejší účastník), uzavřeli dne 22. 10. 1991 podle § 360a hospodářského zákoníku smlouvu o konsorciu, na základě které se sdružili k zakoupení nemovitostí v K. ul. č. p. 208 v H. včetně pozemků a zařízení k obchodní činnosti v těchto prostorách. Ve smlouvě je uvedeno, že na finanční krytí závazků spojených s nákupem nemovitostí, strojů a zařízení bude vyžádán úvěr od peněžního ústavu. Podle této smlouvy měl společnost navenek zastupovat J. Š., který měl také oprávnění za společnost podepisovat a uzavírat závazky. Podle čl. III bodu 2 smlouvy jsou veškeré movité a nemovité věci pořízené za dobu trvání konsorcia ze společných prostředků v podílovém spoluvlastnictví společníků, přičemž podíly jsou stejné. Bylo dohodnuto, že na náhradu nákladů spojených s činností společnosti přispívá každý z účastníků rovným dílem. Za závazky společnosti ručili společníci solidárně. Společníci se dále dohodli, že konsorcium bude užívat názvu „T.“.

V potvrzení okresní privatizační komise týkajícím se dražby konané dne 26. 10. 1991, vydaném podle § 12 odst. 1 zákona č. 500/1990 Sb., o

Nahrávám...
Nahrávám...