dnes je 21.5.2024

Input:

Nález 170/2000 SbNU, sv.20, K nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 20, nález č. 170

I. ÚS 337/99

K nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

Zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje část třetí, týkající se zvláštních ustanovení o státním občanství České republiky v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky. Žádné z těchto ustanovení však neupravuje volbu státního občanství státním občanem České republiky, a proto ani právní účinky takové volby. Státní občanství je právní status, se kterým právní řád spojuje zvláštní práva a povinnosti. Proto také všechny akty, jimiž jednotlivec má či může pozbýt státní občanství České republiky, musí být nutně podmíněny jeho souhlasným projevem vůle. O takový souhlasný a jednoznačný projev vůle však nepochybně nejde v situaci, kdy zákon ČNR č. 40/1993 Sb. postrádá u ustanovení týkajících se volby státního občanství státním občanem České republiky vymezení právních účinků, nezbytné v zájmu právní jistoty pro předvídatelnost a seznatelnost následků takového právního úkonu. Proto nelze takový akt „volby občanství“ současně vykládat jako pozbytí dosavadního občanství podle § 17 tohoto zákona jaksi „na vlastní žádost“.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 14. listopadu 2000 sp. zn. I. ÚS 337/99 ve věci ústavní stížnosti Doc. PharmDr. L. N., DrSc., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze z 24. 5. 1999 sp. zn. 1 A 16/98, rozhodnutí Ministerstva vnitra, civilně-správního úseku, z 13. 1. 1998 č. j. II/s-OSOM/53/2390/97 a rozhodnutí Okresního úřadu ve Svitavách z 13. 10. 1997 č. j. RVV/180/1997, jimiž byla zamítnuta stěžovatelova žádost o potvrzení státního občanství České republiky.

I. Výrok

Ústavní stížnosti se vyhovuje a rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 A 16/98 ze dne 24. 5. 1999, rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, civilně-správního úseku, č. j. II/s-OSOM/53/2390/97 ze dne 13. 1. 1998 a rozhodnutí Okresního úřadu ve Svitavách č. j. RVV/180/1997 ze dne 13. 10. 1997 se zrušují.

II. Odůvodnění

1. Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 A 16/98 ze dne 24. 5. 1999, rozhodnutí Ministerstva vnitra, civilně-správního úseku, č. j. II/s-OSOM/53/2390/97 ze dne 13. 1. 1998 a rozhodnutí Okresního úřadu ve Svitavách č. j. RVV/180/1997 ze dne 13. 10. 1997. V ústavní stížnosti uvedl, že dne 14. 4. 1993 mu bylo na jeho žádost vydáno osvědčení o státním občanství České republiky. Z existenčních důvodů pak byl nucen získat osvědčení o státním občanství Slovenské republiky. Dle zákona č. 40/1993 Z. z., o státním občanství Slovenské republiky, to provedl na Obvodním úřadě Bratislava V. V žádném případě však nechtěl tímto právním úkonem přestat být občanem České republiky.

Dne 15. 9. 1997 požádal stěžovatel Okresní úřad ve Svitavách o potvrzení občanství České republiky. Napadeným rozhodnutím Okresního úřadu ve Svitavách ze dne 13. 10. 1997 byla jeho žádost zamítnuta s odůvodněním, že volbou slovenského státního občanství nabyl občanství slovenské a pozbyl občanství České republiky. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel

Nahrávám...
Nahrávám...