dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 180/1999 SbNU, sv.16, K příspěvku na úhradu volebních nákladů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 16, nález č. 180

I. ÚS 438/98

K příspěvku na úhradu volebních nákladů

Z hlediska dodržení lhůty pro podání ústavní stížnosti není rozhodné, zda až napadeným písemným sdělením Ministerstva financí, jež politická strana chápe jako rozhodnutí, zásah či opatření orgánu veřejné moci, anebo spíše již opatřením Ústřední volební komise podle § 52 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, došlo ke skutečnosti, jež je předmětem ústavní stížnosti.

Ústavní soud dospěl k závěru, že nebylo napadeno rozhodnutí, nýbrž jiný zásah orgánu veřejné moci. V takovém případě Ústavní soud dle § 82 odst. 3 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zakáže orgánu veřejné moci, aby v porušování práva a svobody pokračoval.

Proto poté, když Ústavní soud svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 30/98 zrušil část § 85 zákona č. 247/1995 Sb., a tím i omezení příspěvku na úhradu volebních nákladů hranicí nejméně tří procent z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro politickou stranu, dospěl též k závěru, že návrh na výplatu volebního příspěvku politické straně je opodstatněný, a ústavní stížnosti i v návrhu na vyplacení volebního příspěvku v rámci své působnosti vyhověl.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 15. prosince 1999 sp. zn. I. ÚS 438/98 ve věci ústavní stížnosti Demokratické unie proti sdělení Ministerstva financí z 19. 8. 1998 č. j. 143/61-733/1998 o nevyplacení příspěvku na úhradu volebních nákladů, s níž byl spojen návrh na zrušení části § 85 druhé věty zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, která zní „, která ve volbách získala nejméně tři procenta z celkového počtu platných hlasů,“.

I. Výrok

Ústavní stížnosti se vyhovuje a Ministerstvu financí se zakazuje pokračovat v porušování práva politické strany „Demokratická unie“ na výplatu příspěvku na úhradu volebních nákladů dle § 85 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za účast této strany ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 1998.

II. Odůvodnění

1. Stěžovatelka, politická strana Demokratická unie, svou ústavní stížností ze dne 16. 10. 1998 napadla sdělení Ministerstva financí č. j. 143/61-733/98 z 19. 8. 1998 o nevyplacení příspěvku na úhradu volebních nákladů a navrhla, aby Ústavní soud uložil Ministerstvu financí Demokratické unii vyplatit částku 7 778 790 Kč do 15 dnů od vyhlášení nálezu Ústavního soudu.

Protože Ministerstvo financí stěžovatelce s odkazem na ustanovení volebního zákona sdělilo, že není oprávněno o vyplacení příspěvku rozhodovat, navrhla stěžovatelka současně Ústavnímu soudu, aby zrušil podle § 74 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, tu část § 85 druhé věty zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jež omezuje poskytnutí volebního příspěvku pouze na strany, které získaly ve volbách nejméně 3 % odevzdaných platných hlasů.

Stěžovatelka sice před podáním ústavní stížnosti nevyčerpala všechny procesní prostředky, které zákon k ochraně jejího práva poskytuje, její ústavní

Nahrávám...
Nahrávám...