dnes je 25.6.2024

Input:

Nález 180/2005 SbNU, sv.38, K principu rovnosti zbraní v občanském soudním řízeníK povinnosti soudu doručit druhé straně odvolání do výroku o nákladech řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 38, nález č. 180

IV. ÚS 310/05

K principu rovnosti zbraní v občanském soudním řízení
K povinnosti soudu doručit druhé straně odvolání do výroku o nákladech řízení

K porušení čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (principu rovnosti zbraní) dojde tím, že odvolací soud nepošle odvolání do výroku o nákladech řízení protistraně, a nedá jí tak možnost, aby se k němu vyjádřila a uplatnila svá tvrzení a důkazy.

Pokud určité ustanovení právního předpisu umožňuje dvě různé interpretace, přičemž jedna je v souladu s ústavními zákony a mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky a druhá je s nimi v rozporu, není dán důvod pro zrušení tohoto ustanovení. Návrh na zrušení dotčených ustanovení občanského soudního řádu proto bude odmítnut jako zjevně neopodstatněný, jestliže v každém občanskoprávním procesu mohou být napadená ustanovení interpretována způsobem, který nezkrátí ústavní procesní práva účastníků sporu.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Miloslava Výborného a Vlasty Formánkové - ze dne 26. září 2005 sp. zn. IV. ÚS 310/05 ve věci ústavní stížnosti D. M. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2005 č. j. 13 Co 27/2005-48, jímž jí byla uložena povinnost nahradit žalovanému (vedlejšímu účastníku) náklady řízení, spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 210 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „ve věci samé“ a na zrušení ustanovení § 214 odst. 2 písm. e) téhož zákona ve slovech „odvolání se týká toliko nákladů řízení“.

Výrok

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2005 č. j. 13 Co 27/2005-48 se zrušuje.

II. Návrh na zrušení ustanovení § 210 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „ve věci samé“ a ustanovení § 214 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu ve slovech „odvolání se týká toliko nákladů řízení“ se odmítá.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, doplněnou podáním ze dne 6. 6. 2005, se stěžovatelka s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), čl. 36 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listiny“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále též „krajský soud“). V ústavní stížnosti stručně rekapituluje průběh řízení, které poté, co vzala žalobu zpět, Městský soud v Brně zastavil s tím, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu svých nákladů. K odvolání žalovaného (vedlejšího účastníka v řízení před Ústavním soudem) do výroku o nákladech řízení Krajský soud v Brně změnil usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku tak, že stěžovatelku zavázal povinností nahradit žalovanému náklady řízení v částce 43 108 Kč (výrok I.) a náklady odvolacího řízení ve výši 536 Kč (výrok II.). Stěžovatelka poukazuje na to, že jí odvolání nebylo doručeno, a protože Krajský soud v Brně rozhodl bez nařízení jednání, neměla žádnou možnost se k němu

Nahrávám...
Nahrávám...