dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 185/2001 SbNU, sv.24, K povaze výzvy celního úřadu k zaplacení celního dluhu ručitelem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 24, nález č. 185

III. ÚS 444/2000

K povaze výzvy celního úřadu k zaplacení celního dluhu ručitelem

Jestliže obecný soud dospěl k názoru, že napadené rozhodnutí celního orgánu je jen úkonem procesní povahy, přestože má všechny znaky rozhodnutí správního orgánu, vytvořil zastavením řízení o podané správní žalobě stav, kdy účastníkovi řízení byl znemožněn přístup k nezávislému a nestrannému soudu, který by jeho námitky týkající se neplatnosti záruční listiny a mající základ v právu hmotném posoudil. Uvedeným postupem obecný soud jednal v rozporu s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 29. listopadu 2001 sp. zn. III. ÚS 444/2000 ve věci ústavní stížnosti OWS S., s. r. o., proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 31. 3. 2000 sp. zn. 30 Ca 92/2000, jímž bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí Celního ředitelství v Plzni z 20. 1. 2000 č. j. 11004/1-2069/13/99, kterým bylo zamítnuto stěžovatelčino odvolání proti rozhodnutí Celního úřadu Folmava z 30. 8. 1999 č. j. 7434/99, jímž byla stěžovatelce jako ručitelce uložena povinnost uhradit celní dluh.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. března 2000 č. j. 30 Ca 92/2000-8 se zrušuje.

II. Odůvodnění

1. Navrhovatelka podala dne 25. 7. 2000 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen „návrh“), který směřoval proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 30 Ca 92/2000-8 ze dne 31. 3. 2000, jímž bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí Celního ředitelství v Plzni ze dne 20. 1. 2000 č. j. 11004/1-2069/13/99, kterým bylo zamítnuto navrhovatelčino odvolání proti rozhodnutí Celního úřadu Folmava ze dne 30. 8. 1999. Podle navrhovatelčina názoru bylo napadeným rozhodnutím porušeno její základní právo zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), a došlo tak k porušení čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“).

K posouzení návrhu si Ústavní soud vyžádal spis sp. zn. 30 Ca 92/2000 vedený u Krajského soudu v Plzni. Ze spisového materiálu a navrhovatelčina tvrzení Ústavní soud zjistil, že Celní úřad Folmava vydal dne 30. 8. 1999 pod č. j. 7434/99 výzvu ručiteli (navrhovatelce) k zaplacení splatného nedoplatku za dlužníka pana P. K. Touto výzvou byla navrhovatelce uložena povinnost uhradit celní dluh ve výši 307 773 Kč, neboť dlužník tento dluh v zákonem stanovené lhůtě neuhradil a navrhovatelka za něj poskytla Celnímu úřadu Folmava záruku ve výši 500 000 Kč. Navrhovatelčino odvolání, v němž namítala neplatnost záruční listiny, bylo výše uvedeným rozhodnutím Celního ředitelství v Plzni podle § 50 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zamítnuto.

K navrhovatelčině žalobě na přezkoumání uvedeného rozhodnutí Celního ředitelství v Plzni rozhodoval ve věci Krajský soud v Plzni, který shora označeným usnesením řízení zastavil. Své rozhodnutí odůvodnil tak, že v dané věci se jedná o procesní rozhodnutí, které je podle § 248 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) z přezkumné činnosti soudů vyloučeno s tím, že procesní rozhodnutí jsou taková, která se nedotýkají

Nahrávám...
Nahrávám...