dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 199/2001 SbNU, sv.24, K počátku omezení osobní svobody při rozhodování o prodloužení vazby podle trestního řádu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 24, nález č. 199

I. ÚS 183/01

K počátku omezení osobní svobody při rozhodování o prodloužení vazby podle trestního řádu

Posunem doby sepsání protokolu o zadržení podezřelého, uvedené v tomto protokolu, vzhledem ke skutečnému omezení jeho osobní svobody, k němuž došlo dříve, nelze fakticky prodlužovat dobu tohoto omezení nad nepřekročitelný limit uvedený v § 76 odst. 4 tr. ř. (48 hodin). Takový posun se může projevit i v tom, že o návrhu na prodloužení vazby rozhodne namísto senátu soudce, neboť má za to, že vazbu prodlužuje ještě do jednoho roku jejího trvání. Stejně tak může zapříčinit nedodržení patnáctidenní lhůty stanovené pro podání návrhu na prodloužení vazby, počítané od posledního dne příslušné lhůty nazpět.

Vyplývá-li takové pochybení v určení počátku omezení osobní svobody obviněného již z protokolu o jeho zadržení založeného ve spise, je povinností každého soudce (senátu), který rozhoduje o prodloužení vazby a toto pochybení zjistí, postupovat v souladu s § 71 odst. 8 tr. ř., přičemž rozhodující jako počátek omezení osobní svobody obviněného není den a hodina sepsání protokolu o zadržení podezřelého, nýbrž den a hodina předcházejícího omezení osobní svobody jeho zadržením, kterého se protokol týká. To neplatí, jestliže takové pochybení zapříčiní sám soudce (senát) v pravomocném usnesení, jímž rozhoduje o vzetí do vazby nebo jejím prodloužení; zde není soudce (senát) rozhodující o prodloužení vazby oprávněn přezkoumávat usnesení předcházející, neboť není v procesním postavení instance rozhodující o stížnosti, naopak je jím vázán. Nápravu pochybení je nutno vyhradit mimořádnému opravnému prostředku.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 18. prosince 2001 sp. zn. I. ÚS 183/01 ve věci ústavní stížnosti J. V. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 29. 1. 2001 sp. zn. 11 To 64/2001 a usnesení Okresního soudu v Hradci Králové z 11. 1. 2001 sp. zn. Nt 202/2001 o prodloužení vazby.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 1. 2001 sp. zn. 11 To 64/2001 a usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 11. 1. 2001 sp. zn. Nt 202/2001 se zrušují.

II. Odůvodnění

Dne 23. 3. 2001 došel Ústavnímu soudu návrh, jímž stěžovatel napadá rozhodnutí obecných soudů.

Stěžovatel má za to, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno jeho základní právo na osobní svobodu, ústavně zaručené v čl. 8 odst. 1, 2 a 5 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. (dále jen „Listina“).

1. Proti navrhovateli je Krajským úřadem vyšetřování Policie České republiky v Hradci Králové vedeno od 19. 1. 2000 trestní stíhání pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b) a odst. 4 ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesením soudce Okresního soudu v Semilech ze dne 20. 1. 2000 sp. zn. Nt 101/2000 byl podle § 68 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „tr. ř.“) vzat do vazby z důvodů uvedených v § 67 odst. 1 písm. c) tr. ř. Proti tomuto usnesení navrhovatel podal stížnost, kterou

Nahrávám...
Nahrávám...