dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 22/1996 SbNU, sv.5, K otázkám použití zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, při restituci majetku odňatého podle dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 22

I. ÚS 28/94

K otázkám použití zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, při restituci majetku odňatého podle dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy

Podle ustálené judikatury obecných soudů - od níž se Ústavní soud v této otázce nemíní odchylovat - lze na základě zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, připustit vydání majetku, který byl konfiskován podle dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., toliko za podmínek ustanovení § 6 odst. 2 a § 2 odst. 1 písm. c) cit. zákona, pokud správní orgán rozhodoval o splnění podmínek podle dekretu č. 108/1945 Sb. až po 25. 2. 1948, tedy v rozhodném období ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 87/1991 Sb.

Ustanovení § 2 odst. 5 dekretu č. 108/1945 Sb. jako kogentní norma dopadá obecně na každého spoluvlastníka, který vlastnil menšinový podíl na majetku podléhajícím konfiskaci bez ohledu na příslušnost menšinového spoluvlastníka k určité sociální nebo majetkové skupině či vrstvě. Nejde tedy o věc srovnatelnou s některými konfiskacemi podle téhož dekretu, kdy byl konfiskační výměr rovněž vydán po 25. 2. 1948 a kdy byl obsah tohoto dekretu účelově zneužit v tzv. třídním či politickém zájmu totalitní komunistické vlády.

Kdyby byl chtěl zákonodárce odškodňovat i případy konfiskace, za které měla být poskytnuta náhrada, avšak nebyla vyplacena, zakotvil by to buď výslovně v ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, nebo by v jeho rámci na jiném místě rozšířil možnost zmírnění následků majetkových a jiných křivd i na případy konfiskace, za kterou nebyla poskytnuta náhrada, ač poskytnuta býti měla.

Dekret prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. nebyl zrušen a včetně ustanovení § 2 odst. 5 platí i nadále. Sama aplikace § 2 odst. 5 tohoto dekretu, pokud nebyla v rozporu s tímto ustanovením, tedy nemůže být jednáním, které by porušovalo ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 87/1991 Sb., jež uznává za tzv. restituční titul i protiprávní postup, který byl důsledkem politické perzekuce nebo postupu porušujícího obecně uznávaná lidská práva a svobody.

Nález

Ústavního soudu České republiky (I. senátu) ze dne 26. března 1996 sp. zn. I. ÚS 28/94 ve věci ústavní stížnosti R.B. proti rozsudku Městského soudu v Praze z 8. 10. 1993 sp. zn. 13 Co 330/93 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 z 18. 6. 1993 sp. zn. 30 C 154/92 o uložení povinnosti uzavřít dohodu o vydání věci.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Stěžovatel podal ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 10. 1993 č. j. 13 Co 330/93-43 ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 18. 6. 1993 č. j. 30 C 154/92-32. Tímto rozsudkem byla zamítnuta jeho žaloba proti žalovanému, P., s. p., kterou se domáhal, aby rozhodnutím soudu byla nahrazena dohoda o vydání ideální 1/20 domu čp. 195 se stavební parcelou č. 923 v katastrálním území

Nahrávám...
Nahrávám...