dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 24/1997 SbNU, sv.7, Řádné odůvodnění rozhodnutí jako nutná náležitost spravedlivého procesu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 7, nález č. 24

III. ÚS 271/96

Řádné odůvodnění rozhodnutí jako nutná náležitost spravedlivého procesu

Nezávislost rozhodování obecných soudů se uskutečňuje v ústavním a zákonném procesněprávním a hmotněprávním rámci. Procesněprávní rámec představují především principy řádného a spravedlivého procesu, jak vyplývají z čl. 36 a následujících Listiny základních práv a svobod, jakož i z čl. 1 Ústavy České republiky. Jedním z těchto principů, představujícím součást práva na řádný proces, jakož i pojmu právního státu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 1 Ústavy) a vylučujícím libovůli při rozhodování, je i povinnost soudů svá rozhodnutí odůvodnit, a to v trestním řízení v případě usnesení způsobem, zakotveným v ustanovení § 134 odst. 2 trestního řádu.

Z odůvodnění musí vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry soudu na straně druhé. V případě, kdy odůvodnění neobsahuje konkrétní důkazy, nýbrž pouhé odvolání na obsah spisu, jakož i v případě, že je posuzované rozhodnutí soudu pro nedostatek důkazů a pro nesrozumitelnost nepřezkoumatelné, jsou právní závěry soudu porušením ústavního principu zákazu libovůle v rozhodování, pročež nutno takovéto rozhodnutí považovat za rozporné s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i s čl. 1 Ústavy České republiky.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 6. března 1997 sp. zn. III. ÚS 271/96 ve věci ústavní stížnosti ing. O.F. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 11. 9. 1996 sp. zn. 4 To 370/96 o zamítnutí stížnosti proti usnesení o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. září 1996 sp. zn. 4 To 370/96, ze dne 19. prosince 1996 sp. zn. 4 To 480/96 a ze dne 19. prosince 1996 sp. zn. 4 To 523/96 se zrušují.

II. Odůvodnění

1. Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 9. října 1996, podaným ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb. a doplněným podáními ze dne 18. listopadu 1996 a 10. prosince 1996 se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. září 1996 sp. zn. 4 To 370/96 o zamítnutí stížnosti do usnesení Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 21. srpna 1996 sp. zn. Nt 1107/96, jímž byla zamítnuta žádost o propuštění z vazby. Napadeným rozhodnutím se stěžovatel cítí být dotčen na svých základních právech a svobodách vyplývajících z čl. 8 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Z vyšetřovacího spisu Krajského úřadu vyšetřování Ostrava, pracoviště Vsetín ČVS: KVV-97/4V-96, z něhož si prostřednictvím Okresního soudu ve Vsetíně Ústavní soud vyžádal fotokopie všech rozhodnutí, návrhů na vzetí do vazby a na prodloužení vazby, žádostí a stížností, jakož i dalších dokladů z přípravného řízení, bylo zjištěno následující:

Usnesením Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 31. května 1996 sp. zn. Nt 1081/96 byl stěžovatel, stíhaný pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné dávky podle § 148 odst. 1, 3 tr. zák., počínaje dnem 30. května 1996 vzat do vazby, a to z důvodů uvedených v § 67 písm. b) tr.ř. Do

Nahrávám...
Nahrávám...