dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 30/1997 SbNU, sv.7, K důkaznímu řízení v pracovněprávním sporu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 7, nález č. 30

II. ÚS 7/96

K důkaznímu řízení v pracovněprávním sporu

Pokud je vyloučeno působení jiných substrátů na opakovaný pozitivní výsledek při použití trubic ALTEST, jsou tyto trubice řádným indikátorem přítomnosti alkoholových par v dechu vyšetřované osoby. V pracovněprávním sporu, zvláště u řidiče, to znamená jeho nutné vyřazení z pracovního procesu a z jeho strany porušení základní povinnosti pracovníka podle § 73 zákoníku práce.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 19. března 1997 sp. zn. II. ÚS 7/96 ve věci ústavní stížnosti V.R. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 12. 10. 1995 sp. zn. 12 Co 484/95 o neplatnost výpovědi z pracovního poměru.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která Ústavnímu soudu došla dne 5. 1. 1996, se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 10. 1995 sp. zn. 12 Co 484/95, kterému vytýká porušení čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 90 Ústavy, tedy porušení jeho ústavně zaručených základních práv.

Stěžovatel se domáhal u Okresního soudu v Klatovech určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, která mu byla dána podle ust. § 46 odst. 1 písm. f) zákoníku práce pro závažné porušení pracovní kázně - povinnosti, stanovené mu v § 135 odst. 3 písm. d) zákoníku práce.

Toto porušení stanovené povinnosti spočívalo v tom, že stěžovatel měl nastoupit do práce dne 25. 7. 1994 pod vlivem alkoholu, který byl prokázán dechovou zkouškou opakovanou po 20 minutách. Stěžovatel namítal, že před provedením orientační dechové zkoušky žvýkal nikotinovou žvýkačku značky Nikorette R 4 mg, která byla příčinou pozitivního testu a nikoliv alkohol. Vedlejší účastník - zaměstnavatel stěžovatele upozorňoval na zvlášť exponovanou funkci stěžovatele jako řidiče-strojníka cisternového automobilu, kterým převáží na místo zásahu posádku. Obsluhuje cisternu při hasebním zásahu čerpáním vody, kdy tlak může dosáhnout až 15 atmosfér. Upozornil na Řád požárních jednotek, se kterým byl stěžovatel seznámen, kde pro funkci strojník-řidič je pod bodem 16. 3. 5 stanoveno, že pracovník se musí zdržet potřebný čas před nástupem do služby pití alkoholických nápojů, aby byl podle příslušných předpisů schopen řídit motorové vozidlo.

Okresní soud v provedení dechové zkoušky neshledal žádných závad a k námitce stěžovatele provedl důkaz znaleckým posudkem Vědecko-výzkumného uhelného ústavu Ostrava-Radvanice pro stěžovatelem tvrzené posouzení zabarvení indikační vrstvy v trubicích ALTEST. Znalecký posudek vyvrátil tvrzení stěžovatele a po výslechu svědků byl rozsudkem Okresního soudu v Klatovech ze dne 21. 6. 1995 č. j. 5 C 26/94-63 návrh stěžovatele na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru zamítnut.

K odvolání stěžovatele Krajský soud v Plzni rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. K námitce stěžovatele v odvolacím řízení doplnil řízení o vyjádření ZV ZO odborového svazu hasičů Sboru požární ochrany v Klatovech, zjistil, že soud prvního stupně provedl všechny dostupné důkazy pro správné posouzení věci, a proto odvolání neshledal důvodným.

Stěžovatel vytýká napadenému rozhodnutí,

Nahrávám...
Nahrávám...