dnes je 28.3.2023

Input:

Nález 31/1999 SbNU, sv.13, K závaznosti nálezů Ústavního soudu a k jeho kasační pravomoci

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 13, nález č. 31

III. ÚS 467/98

K závaznosti nálezů Ústavního soudu a k jeho kasační pravomoci

Ústavní soud je si dobře vědom deficitu procesních řádů, pokud neupravují procesní postup v řízení následujícím po kasačním nálezu Ústavního soudu, a z tohoto důvodu považuje za důležité zdůraznit, že závaznost právního názoru obsaženého v odůvodnění kasačního nálezu Ústavního soudu pro další soudní řízení v téže věci vyplývá nejenom z čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky, nýbrž i ze samotného pojmu kasace. Pakliže by tomu tak nebylo, kasační pravomoc vyšších soudů (v daném případě Ústavního soudu) by neměla rozumný smysl a musela by být nahrazena pravomocí apelační.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 25. února 1999 sp. zn. III. ÚS 467/98 ve věci ústavní stížnosti D. M. a Mgr. J. K. proti postupu Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci sp. zn. 16 Ca 551/97 spočívajícím v nečinnosti a proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze 17. 7. 1998 sp. zn. 16 Ca 220/98 o zastavení řízení a návrhu na předběžné opatření.

I. Výrok

1. Postupem Krajského soudu v Ústí nad Labem v řízení ve věci sp. zn. 16 Ca 551/97 bylo porušeno základní právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod a byla porušena závaznost vykonatelného rozhodnutí Ústavního soudu z 4. 6. 1998 č. j. III. ÚS 142/98-32 dle čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky, pročež se Krajskému soudu v Ústí nad Labem zakazuje pokračovat v porušování práva na soudní ochranu ve věci sp. zn. 16 Ca 551/97.

2. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. července 1998 sp. zn. 16 Ca 220/98 byla porušena základní práva a svobody plynoucí z čl. 36 odst. 1, 2 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, v důsledku čehož se toto usnesení zrušuje.

3. Návrh na vydání předběžného opatření, jímž se odkládá vykonatelnost rozhodnutí Okresního úřadu v Liberci ze dne 12. srpna 1997 č. j. 283/97, se zamítá.

II. Odůvodnění

1. Ústavní stížností, podanou k doručení Ústavnímu soudu dne 5. 11. 1998, tj. ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stěžovatelé navrhují zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 7. 1998 sp. zn. 16 Ca 220/98, o zastavení řízení, dále se domáhají uložení povinnosti Krajskému soudu v Ústí nad Labem, aby ve věci vedené pod sp. zn. 16 Ca 551/97 jednal a rozhodl a zároveň žádají vydání předběžného opatření, jímž se odkládá vykonatelnost rozhodnutí Okresního úřadu v Liberci ze dne 12. 8. 1997 č. j. 283/97. Uvedeným rozhodnutím, jakož i postupem obecného soudu, se cítí být dotčeni ve svých základních právech a svobodách vyplývajících z čl. 36 odst. 1, 2 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Z obsahu spisů Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 16 Ca 551/97 a 16 Ca 220/98, které si Ústavní soud vyžádal, jakož i ze spisu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 142/98, bylo zjištěno následující.

Stěžovatelé se žalobou podanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem domáhali přezkoumání rozhodnutí Okresního úřadu v Liberci ze dne 12. 8. 1997 č. j. 283/97, jímž byla

Nahrávám...
Nahrávám...