dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 38/1997 SbNU, sv.7, Přechod věcí z vlastnictví státu do vlastnictví obcí jako překážka privatizace tohoto majetku podle zákona č. 427/1990 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 7, nález č. 38

IV. ÚS 147/96

Přechod věcí z vlastnictví státu do vlastnictví obcí jako překážka privatizace tohoto majetku podle zákona č. 427/1990 Sb.

Pokud na základě zákona České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, došlo k přechodu určitého majetku do vlastnictví obcí ex lege, nelze pak už takový majetek privatizovat podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 7. dubna 1997 sp. zn. IV. ÚS 147/96 ve věci ústavní stížnosti města Karlovy Vary proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze 13. 2. 1996 sp. zn. 10 Co 28/96 o určení vlastnického práva.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Plzni sp. zn. 10 Co 28/96 ze dne 13. 2. 1996 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svou včas podanou stížností domáhá, s odvoláním na porušení čl. 11 odst. 1 a 4 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 13. února 1996 sp. zn. 10 Co 28/96 a rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 11. 1995 sp. zn. 16 C 194/95. Spolu s ústavní stížností stěžovatel podal návrh na zrušení ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností ode dne vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech jako soudu I. stupně byla zamítnuta žaloba stěžovatele, jíž se domáhal určení, že provozní dům, konkrétně prodejna čp. 8 v ulici T. v k.ú. K.V. na parcele č. 1216/13 a č. 1216/14, jsou jeho vlastnictvím, tedy vlastnictvím města Karlovy Vary. Svůj návrh odůvodnil tak, že dne 1. 6. 1991 Okresní komise pro privatizaci v Karlových Varech zařadila do dražby výše uvedenou nemovitost, a to protiprávně, neboť uvedená nemovitost přešla již předtím jako tzv. his torický majetek ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zákona České národní rady č. 172/1991 Sb. dnem 24. května 1991 do vlastnictví stěžovatele. Žalobu jako nedůvodnou zamítl Okresní soud v Karlových Varech poté, co dospěl k závěru, že žalobce neprokázal ve smyslu § 80 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) naléhavý právní zájem na určení, zda tu právní vztah je či není. Proti rozsudku soudu I. stupně podal stěžovatel včas odvolání. Krajský soud v Plzni jako soud odvolací sice na rozdíl od soudu I. stupně dospěl k závěru, že na straně stěžovatele je dán naléhavý právní zájem na určení jeho vlastnického práva k předmětným nemovitostem ve smyslu ustanovení § 80 písm. c) o.s.ř., přesto však rozsudek soudu I. stupně jako věcně správný potvrdil. Jak plyne z odůvodnění jeho rozhodnutí učinil tak proto, že za základní moment považoval to, že se A.V. - vedlejší účastník - stal vlastníkem sporných nemovitostí na základě dražby konané dne 1. 6. 1991 v Karlových Varech podle zákona č. 427/1990 Sb., který v § 2 odst. 3 vyjmenovává věci (provozní jednotky), které nemohou být předmětem

Nahrávám...
Nahrávám...