dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 38/1999 SbNU, sv.13, K návrhu na zrušení § 8 odst. 6 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 13, nález č. 38

Pl. ÚS 25/98

K návrhu na zrušení § 8 odst. 6 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích

Ústavní soud nesdílí názor zákonodárce, že u správy národních kulturních památek je dán rozumný důvod pro jejich časově neurčité vyčlenění z normálního režimu restitučního procesu. Dosavadní právní úprava bez přesvědčivých důvodů a argumentů určitou skupinu bývalých vlastníků, resp. jejich právních nástupců diskriminuje, aniž by zde převažoval zájem na ochraně veřejných hodnot.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 10. března 1999 sp. zn. Pl. ÚS 25/98 ve věci návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení § 8 odst. 6 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (nález byl vyhlášen pod č. 57/1999 Sb. a redakční sdělení o opravě chyby bylo uveřejněno v částce 95).

I. Výrok

Ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

1. Dne 14. října 1998 byl Ústavnímu soudu doručen návrh Obvodního soudu pro Prahu 1 podaný podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a podle § 64 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Jak vyplývá z návrhu, je u tohoto soudu veden od roku 1992 spor žalobce M. L. proti Kanceláři prezidenta republiky. Touto žalobou se žalobce jako oprávněná osoba dle § 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, domáhá uzavření dohody o vydání nemovitostí v k. ú. Hradčany městské části Praha 1, a to tzv. Lobkovického paláce a dvou zastavěných parcel. Žalovaná strana odmítá požadované nemovitosti žalobci vydat s odůvodněním, že jsou součástí národní kulturní památky „Pražský hrad“, který je zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek pod ev. č. 1-922, tedy s poukazem na § 8 odst. 6 zákona č. 87/1991 Sb.

Usnesením sp. zn. 10 C 195/92 ze dne 12. srpna 1998 Obvodní soud pro Prahu 1 řízení přerušil a spis spolu s návrhem na zrušení § 8 odst. 6 zákona č. 87/1991 Sb. postoupil Ústavnímu soudu, když dospěl k názoru, že toto ustanovení, které by mělo být při řešení sporu použito, je v rozporu s Ústavou.

Navrhovatel především uvádí, že tzv. restituční zákony vydané k nápravě některých majetkových křivd, ke kterým došlo v tzv. rozhodném období, jsou ve vztahu k obecné občanskoprávní úpravě předpisy speciálními. Tyto zákony lze rozdělit do dvou skupin. První skupinu představují zákony, které pro nápravu majetkových křivd nepředpokládají zvláštní právní úkon a k přechodu majetku na určené oprávněné osoby dochází ze zákona. Druhou skupinu, do které patří i zákon č. 87/1991 Sb., tvoří zákony, které naopak k tomu, aby byl majetek vrácen, vyžadují, aby ten, kdo se cítí být k vydání oprávněn, předepsaným způsobem vyzval držitele majetku k jeho vydání.

Zákon č. 87/1991 Sb. určuje v § 3, že oprávněnou osobou může být pouze fyzická osoba, jejíž věc přešla do vlastnictví státu za podmínek uvedených v § 6 tohoto zákona, a to za podmínky, že žadatel má státní občanství České republiky. Ustanovení § 8 odst. 6 tohoto zákona však stanoví, že „Věc, která je prohlášena za národní kulturní

Nahrávám...
Nahrávám...