dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 46/1996 SbNU, sv.5, K otázce mezí, v nichž obec (město) může vydávat obecně závazné vyhlášky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 46

Pl. ÚS 45/95

K otázce mezí, v nichž obec (město) může vydávat obecně závazné vyhlášky

Ústava České republiky v čl. 79 odst. 3 stanoví, že orgány územní samosprávy, stejně jako ministerstva a jiné správní úřady, mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Vzhledem k zařazení tohoto článku do hlavy třetí, upravující moc výkonnou, lze mít za to, že obec zde vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Naproti tomu čl. 104 Ústavy, v jehož odst. 3 se stanoví, že zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky, je zařazen do hlavy sedmé o územní samosprávě. V zákoně České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je uvedená pravomoc orgánů územní samosprávy vydávat normativní právní akty rozvedena v hlavě druhé s názvem „Působnost obce“, a to tak, že jde o působnost samostatnou (§ 13 a násl. zákona) nebo o působnost přenesenou (§ 21 a násl. zákona). Vydávat obecně závazné vyhlášky ve věcech náležejících do přenesené působnosti může obec pouze na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích. Samostatná působnost obce je upravena v § 14 cit. zákona tak, že v odst. 1 jsou jednotlivé činnosti patřící do samostatné působnosti obce uvedeny demonstrativně, zatímco v odst. 2 je samostatná působnost obce extenzivněji upravena tak, že obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy. Do samostatné působnosti obce lze však stěží zahrnout zákaz činností, který je vlastně toliko parafrází skutkových podstat trestných činů.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 11. června 1996 sp. zn. Pl. ÚS 45/95 ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 26/94 ze dne 21. 9. 1994 o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území města Pardubic (nález byl vyhlášen pod č. 202/1996 Sb.).

I. Výrok

Vyhláška města Pardubic č. 26/94 ze dne 21. září 1994 o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území města Pardubic se zrušuje.

II. Odůvodnění

Skupina 31 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zaslala Ústavnímu soudu návrh na zrušení vyhlášky města Pardubic č. 26/94 ze dne 21. září 1994 o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území města Pardubic.

Znění vyhlášky je toto:


§ 1

Komunistická, nacistická, fašistická a rasistická propaganda se na území města zakazuje.

§ 2

Komunistickou, nacistickou, fašistickou a rasistickou propagandou se rozumí:

a)  Požadavky na násilnou změnu ústavního pořádku.

b)  Užívání symbolů těchto zločinných hnutí při jejich propagaci.

c)  Zpochybňování zločinnosti režimů, které tato hnutí představovala.

§ 3

Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem, následujícím po dni jejího vyhlášení.


Návrh skupiny

Nahrávám...
Nahrávám...