dnes je 17.6.2024

Input:

Nález 49/2001 SbNU, sv.21, K ukládání povinností toliko na základě zákona a v jeho mezíchK nařízení provedení neodkladných zabezpečovacích prací vlastníku stavby

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 49

III. ÚS 169/2000

K ukládání povinností toliko na základě zákona a v jeho mezích
K nařízení provedení neodkladných zabezpečovacích prací vlastníku stavby

Článek 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) stanoví, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Podle čl. 4 odst. 1 Listiny povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Státní orgán tedy může činit pouze to, co je mu zákonem výslovně dovoleno. Protože stavební úřad postupoval jiným způsobem než podle ustanovení stavebního zákona - aniž by vyzval vlastníky nemovitosti k provedení nezbytných stavebních prací, sám nařídil jejich provedení stavebnímu podniku a vlastníkům tuto skutečnost pouze oznámil - Ústavní soud dospěl k závěru, že jeho postup byl nejen nezákonný, ale v konečném důsledku i protiústavní zasažením základních práv navrhovatelů obsažených v citovaných ustanoveních Listiny.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 22. března 2001 sp. zn. III. ÚS 169/2000 ve věci ústavní stížnosti Ing. V. B. a spol. proti rozhodnutí Okresního úřadu v Klatovech z 19. 1. 2000 sp. zn. RRR 432/99-330-A/20, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního rozvoje, z 12. 7. 1999 č. j. Výst. 2268/99-Bh, jímž bylo Stavebnímu podniku K., a. s., nařízeno provedení neodkladných prací na budově domu, jehož vlastníky jsou stěžovatelé, jimž bylo zároveň uloženo uhradit městu K. náklady spojené s provedením zabezpečovacích prací a současně strpět jejich provedení.

I. Výrok

Rozhodnutí Okresního úřadu v Klatovech ze dne 19. 1. 2000 č. j. RRR 432/99-330-A/20 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Navrhovatelé podali dne 17. 3. 2000 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který směřoval proti rozhodnutí Okresního úřadu v Klatovech ze dne 19. 1. 2000 sp. zn. RRR 432/99-330-A/20, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního rozvoje (dále jen „stavební úřad“), ze dne 12. 7. 1999 sp. zn. Výst. 2268/99-Bh. Navrhovatelé v podání tvrdili, že napadeným rozhodnutím byla porušena jejich základní práva, daná jim ústavními zákony a mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“).

Ústavní soud si vyžádal správní spis Městského úřadu v Klatovech a z něj zjistil, že dne 12. 7. 1999 sdělil stavební úřad navrhovatelům dopisem č. j. 2267/99, že v pozdních večerních hodinách dne 11. 7. 1999 došlo k samovolnému zřícení části domu č. p. 45/I v K., jehož jsou vlastníky. Vyzval navrhovatele k okamžitému kontaktování a zároveň jim oznámil, že nejnutnější zabezpečovací práce nařídil Stavebnímu podniku K.

Z rozhodnutí téhož stavebního úřadu ze dne 12. 7. 1999 č. j. Výst. 2268/99-Bh Ústavní soud zjistil, že Stavebnímu podniku K., a. s., bylo, s odvoláním na § 94 odst. 2 a § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízeno

Nahrávám...
Nahrávám...