dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 52/1999 SbNU, sv.14, Ke způsobilosti být účastníkem řízení a k označení účastníka řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 14, nález č. 52

III. ÚS 454/98

Ke způsobilosti být účastníkem řízení a k označení účastníka řízení

Způsobilost být účastníkem řízení je procesní podmínkou, kterou soud zkoumá z úřední povinnosti a jejíž nedostatek vede k zastavení řízení. Zkoumat ji musí toliko s dáním možnosti žalobci věc napravit (jistěže nikoli poukazem na toho, kdo má být jako žalovaný veden). Takové poučení soudem tam, kde je možno věc posoudit spíše jako omyl žalobce, je plně namístě. Pokud navrhovatelé označili žalovaného v souladu se zápisem v evidenci nemovitostí, který logicky považovali za úřední zápis (jemuž svědčí presumpce správnosti), nelze po nich požadovat, aby se a priori přesvědčovali o správnosti takového zápisu.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 1. dubna 1999 sp. zn. III. ÚS 454/98 ve věci ústavní stížnosti D. L. a spol. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze 17. 7. 1998 sp. zn. 17 Co 59/97 ve spojení s usnesením Městského soudu v Brně z 10. 12. 1996 sp. zn. 19 C 156/92 o zastavení řízení o žalobě na uzavření dohody o vydání nemovitostí.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 7. 1998 čj. 17 Co 59/97-32 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Navrhovatelka podala dne 29. 10. 1998 ústavní stížnost, v níž napadla usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 7. 1998 čj. 17 Co 59/97-32 ve spojení s usnesením Městského soudu v Brně ze dne 10. 12. 1996 čj. 19 C 156/92-26, neboť jimi měla být porušena její základní práva.

Ze spisu Městského soudu v Brně sp. zn. 19 C 156/92, který si vyžádal, Ústavní soud zjistil, že navrhovatelé podali dne 31. 3. 1992 proti Úřadu městské části Brno-Židenice, Šámalova 60, Brno, žalobu na uzavření dohody o vydání věci - nemovitostí, v žalobě specifikovaných, podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Městský soud v Brně usnesením ze dne 30. 10. 1995 vyzval navrhovatele, aby upřesnili petit, což navrhovatelé učinili dne 11. 12. 1995. V tomto upřesnění, nazvaném „Doplnění žaloby na zahájení řízení“, je za žalovaného označeno „město Brno, zastoupeno primátorkou Dr. Lastoveckou“. V textu se pak uvádí, že navrhovatelé „... upřesňují název odpůrce“.

Městský soud v Brně usnesením ze dne 10. 12. 1996 čj. 19 C 156/92-26 řízení zastavil. V odůvodnění uvedl, že v oblasti místní (územní) samosprávy má způsobilost mít práva a povinnosti obec, která je právnickou osobou a má vlastní majetek a která jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jestliže navrhovatelé žalovali Úřad městské části Židenice, je tu překážka řízení spočívající v nedostatku způsobilosti být účastníkem řízení, která je neodstranitelnou překážkou, a soud proto řízení zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí podali navrhovatelé odvolání, v němž uvedli, že do určité doby nebylo zřejmé, kdo je vlastníkem uvedených nemovitostí, a proto výzvu k vydání věci podali jak na Úřad městské části Židenice, tak i městu Brnu. Na výzvu soudu k upřesnění petitu pak dne 11. 12. 1995 upřesnili, že žalovaným je město Brno.

Krajský soud v Brně dne 17. 7. 1998 usnesením čj. 17 Co 59/97-32 usnesení soudu prvního stupně

Nahrávám...
Nahrávám...