dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 52/2004 SbNU, sv.33, K rozhodnutí o odstranění stavby postavené bez stavebního povolení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 33, nález č. 52

II. ÚS 482/02

K rozhodnutí o odstranění stavby postavené bez stavebního povolení

Ustanovení čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) zaručuje každému právo vlastnit majetek a přiznává vlastnickému právu všech vlastníků stejný zákonný obsah a ochranu. Listina však nestanoví, že by vlastnické právo bylo absolutně neomezené. Ustanovení čl. 11 odst. 3 omezení vlastnického práva zjevně připouští. Zákonodárce může vlastnické právo zákonem omezit z důvodů ochrany práv druhých a ochrany obecných zájmů, zejména lidského zdraví, přírody a životního prostředí. S ohledem na povinnost šetřit podstatu a smysl vlastnického práva (čl. 4 odst. 4 Listiny) přitom nesmí být vlastnické právo takto omezeno ve větší než přiměřené míře.

Tato interpretace je v souladu též s ochranou vlastnictví podle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Podle tohoto ustanovení Evropský soud pro lidská práva stručně řečeno posuzuje, zda omezení užívání majetku (vlastnického práva) sleduje legitimní cíl, zda je v souladu s vnitrostátním právem a zda je přiměřené ve vztahu ke sledovanému legitimnímu cíli.

Rozhodnutí, jímž je podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízeno odstranění stavby postavené bez stavebního povolení na cizím pozemku bez souhlasu jeho vlastníka, sleduje legitimní cíl spočívající v zájmu na zachovávání stavební kázně, na ochraně životního prostředí a na ochraně vlastnického práva vlastníka pozemku. Stanovení povinnosti odstranit „černou“ a „neoprávněnou“ stavbu je zásahem přiměřeným sledovaným cílům, neboť jiným opatřením by jich nemohlo být dosaženo. Nejde totiž o sankci, která by se alternativně nabízela např. vedle pokuty za přestupek proti stavebnímu řádu, nýbrž opatřením, jehož cílem je navrácení území v původní stav.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 8. dubna 2004 sp. zn. II. ÚS 482/02 ve věci ústavní stížnosti P. A. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z 30. 4. 2002 sp. zn. 30 Ca 11/2002, jímž byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutí Okresního úřadu v Hradci Králové, referátu regionálního rozvoje, z 6. 12. 2001 č. j. La/RR2/212/01, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové, odboru stavebního a dopravního, z 30. 3. 2001 č. j. SD1/735/2000/Mu, které stěžovateli nařídilo odstranění stavby rekreační chaty.

Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

Odůvodnění

I.

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného soudního rozhodnutí.

Stěžovatel uvedl, že napadeným rozhodnutím byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Okresního úřadu v Hradci Králové, referátu regionálního rozvoje, ze dne 6. 12. 2001 č. j. La/RR2/212/01, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí prvoinstančního orgánu, Magistrátu města Hradec Králové, odboru stavebního a dopravního, ze dne 30. 3. 2001 č. j. Sb1/735/2000/Mu (správně č. j.

Nahrávám...
Nahrávám...