dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 6/1996 SbNU, sv.5, K výkladu ustanovení § 143a občanského zákoníku o právu manželů rozšířit nebo zúžit zákonem stanovený rozsah bezpodílového spoluvlastnictví

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 6

I. ÚS 86/95

K výkladu ustanovení § 143a občanského zákoníku o právu manželů rozšířit nebo zúžit zákonem stanovený rozsah bezpodílového spoluvlastnictví

Ústavní soud se ztotožnil s touto právní argumentací obecného soudu:

Změna výlučného vlastnictví jednoho z manželů by byla možná pouze za předpokladu, že by došlo k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví mezi manželi (např. darováním). Dohoda podle § 143a občanského zákoníku se netýká jednotlivých částí majetku, nýbrž znamená toliko rozšíření nebo zúžení obecného rozsahu bezpodílového spoluvlastnictví manželů, který je upraven v § 143 občanského zákoníku.

Dohoda podle § 143a občanského zákoníku se může týkat jen majetku nabytého v budoucnu (tedy po uzavření této dohody), nemůže však zahrnovat majetek, který byl nabyt před jejím uzavřením. Nelze tedy takovou dohodou zpětně měnit vlastnictví již nabyté.

Nález

Ústavního soudu České republiky (I. senátu) ze dne 18. ledna 1996 sp. zn. I. ÚS 86/95 ve věci ústavní stížnosti ing. B.K. a ing. S.K. proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 22. 2. 1994 sp. zn. 35 Ca 53/94 potvrzujícímu rozhodnutí Katastrálního úřadu Brno-město z 21. 6. 1994 č. j. 911 V7-1307/94 o zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podle dohody manželů o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu bezpodílového spoluvlastnictví.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Stěžovatelé podali dne 21. 4. 1995 ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 2. 1995 sp. zn. 35 Ca 53/94, kterým soud potvrdil rozhodnutí Katastrálního úřadu Brno-město ze dne 21. 6. 1994 č. j. 911 V7-1307/94, jímž byl zamítnut návrh stěžovatelů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podle dohody o rozšíření bezpodílového spoluvlastnictví manželů uzavřené mezi stěžovateli dne 27. 4. 1994. Stížností bylo napadeno i uvedené rozhodnutí Katastrálního úřadu Brno-město.

Katastrální úřad se ve svém rozhodnutí opřel o znění zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, a vyhlášky č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., a usoudil, že citovaná dohoda nepodléhá vkladu do katastru nemovitostí. Podle § 1 odst. 1 a § 2 odst. 1 citovaného zákona se do katastru nemovitostí zapisují práva k nemovitostem, a to vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni, předkupní právo, pokud má mít účinky věcného práva a jiná práva, která byla zřízena jako věcná práva k nemovitostem, a to zápisem vkladu práva. Ustanovení § 37 vyhlášky č. 126/1993 Sb. pak taxativně určuje, která práva zapisovaná do katastru nemovitostí jsou předmětem vkladu. Dohoda o rozšíření bezpodílového spoluvlastnictví manželů není v tomto výčtu uvedena, takže na jejím základě nemohlo dojít k zápisu práva vkladem do katastru nemovitostí. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl proto zamítnut.

Krajský soud v Brně napadeným rozsudkem rozhodnutí katastrálního úřadu potvrdil. Krajský soud ze spisu katastrálního úřadu zjistil, že dne 28. 4. 1994 podali ing. S.K. a

Nahrávám...
Nahrávám...