dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 6/1998 SbNU, sv.10, K povinnosti soudu řídit se při rozhodování čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 10, nález č. 6

III. ÚS 351/97

K povinnosti soudu řídit se při rozhodování čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

Vydání soudního rozhodnutí na předtištěném formuláři je v zásadě možné. V posuzovaném případě však se jedná o formulář odvolávající se ve výroku na ustanovení zákona, které není na daný případ aplikovatelné. V odůvodnění usnesení formulář stanoví náklady trestního řízení s odvoláním na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti ČSR č. 66/1980 Sb., která v době vydání usnesení již byla zrušena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 312/1995 Sb.

Rozhodnutí bylo tedy vydáno na základě jiného zákonného ustanovení, než podle kterého soud rozhodoval a soud na věc aplikoval v době rozhodování již zrušený právní předpis. Na tom nic nemění skutečnost, že výše nákladů trestního řízení byla stanovena v souladu s platnou vyhláškou č. 312/1995 Sb. Soud tedy postupoval v rozporu s čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť uložil povinnost na základě neplatného právního předpisu.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 15. ledna 1998 sp. zn. III. ÚS 351/97 ve věci ústavní stížnosti navrhovatelky A. K. proti usnesení Okresního soudu v Karlových Varech o nákladech řízení.

I. Výrok

Usnesení Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 1 Nt 551/97 ze dne 3. 9. 1997 týkající se nákladů řízení se zrušuje. Ve zbývající části se návrh odmítá.

II. Odůvodnění

Navrhovatelka podala dne 19. 9. 1997 ústavní stížnost, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 22. 9. 1997. V ústavní stížnosti se domáhá zrušení usnesení Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 1 Nt 551/97 ze dne 20. března 1997, neboť jím měla být porušena její základní práva obsažená v čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 15 odst. 3, čl. 40 odst. 5 a 6 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Dále brojí proti usnesení sp. zn. 1 Nt 551/97 ze dne 3. září 1997 a tvrdí, že tímto rozhodnutím byl porušen čl. 4 odst. 1 Listiny.

Rozhodnutím Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 1 Nt 551/97 ze dne 20. 3. 1997 byl totiž zamítnut návrh stěžovatelky na povolení obnovy řízení ve věcech Vojenského obvodového soudu v Karlových Varech sp. zn. 2 T 213/57 a sp. zn. 2 T 224/57. Rozsudky vydanými ve zmíněných věcech byl Z. K., zemřelý manžel navrhovatelky, odsouzen v roce 1957 pro trestný čin nenastoupení služby v branné moci podle ust. § 265 odst. 1 zákona č. 86/1950 Sb., trestního zákona, k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Dne 4. 7. 1994 podala navrhovatelka návrh na obnovu řízení. Okresní soud v Karlových Varech usnesením sp. zn. 1 Nt 551/97 ze dne 20. 3. 1997 návrh zamítl a usnesením sp. zn. 1 Nt 551/97 ze dne 3. 9. 1997 tentýž soud stanovil navrhovatelce povinnost uhradit do 15 dnů náklady řízení stanovené paušálem ve výši 3000 Kč.

Podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení. Podle § 141

Nahrávám...
Nahrávám...