dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 60/1996 SbNU, sv.5, K otázce mezí, v nichž obec (město) může vydávat obecně závazné vyhlášky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 60

Pl. ÚS 43/95

K otázce mezí, v nichž obec (město) může vydávat obecně závazné vyhlášky

Ústavní soud ve své judikatuře zastává názor, že stanovení povinností obecně závaznou vyhláškou je možné jen na základě výslovného zákonného zmocnění. Pokud jde o zákaz něco činit ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, je to možné jen zákonem. V případě, že zákaz něco činit je současně formou zásahu do základních práv a svobod, je to možné stanovit ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 2 jen zákonem a za podmínek, které Listina základních práv a svobod stanoví.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 3. července 1996 sp. zn. Pl. ÚS 43/95 ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení obecně závazné vyhlášky města Hořice v Podkrkonoší ze dne 25. října 1994 č. 7/94 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasistické propagandy na území města Hořice (nález byl vyhlášen pod č. 203/1996 Sb.).

I. Výrok

Vyhláška města Hořice v Podkrkonoší ze dne 25. října 1994 č. 7/94 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasistické propagandy na území města Hořice se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

1. Skupina 31 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve svém podání ze dne 6. prosince 1995 navrhla, aby Ústavní soud zrušil obecně závaznou vyhlášku města Hořice v Podkrkonoší č. 7/94 z 25. října 1994.

Znění této obecně závazné vyhlášky je následující:


Městské zastupitelstvo v Hořicích v Podkrkonoší se usneslo dne 25. října 1994 podle § 16 a § 36 odst. 1 písm. f), zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích a úplné znění číslo 410/1992 Sb. a vydalo tuto obecně závaznou

VYHLÁŠKU č. 7/94

o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasistické propagandy na území našeho města

§ 1

Fašistická, komunistická, nacistická a rasistická propaganda se na území našeho města zakazuje.

§ 2

Fašistickou, komunistickou, nacistickou a rasistickou propagandou se rozumí:

a)  Požadavky na násilnou změnu ústavního pořádku.

b)  Užívání symbolů těchto zločinných hnutí při jejich propagaci.

c)  Zpochybňování zločinnosti režimů, které tato hnutí představovala.

§ 3

Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem, následujícím po dni jejího vyhlášení.

V Hořicích dne 25. 10. 1994

Vyvěšeno dne: 27. 10. 1994


Ve svém návrhu, podaném podle ustanovení § 64 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, skupina 31 poslanců Poslanecké sněmovny uvádí, že ustanovení § 16 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona o obcích umožňují zastupitelstvu schvalovat a vydávat k plnění svých úkolů obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti obce. Podle čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR může obec vydávat obecně závazné vyhlášky, avšak jen v mezích své působnosti, která může být podle čl. 104 odst. 1 Ústavy ČR stanovena jen zákonem. Takovým zákonem je v prvé řadě zákon o obcích, v jehož ustanovení § 13 odst. 2 se uvádí, že při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Nahrávám...
Nahrávám...