dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 63/1997 SbNU, sv.8, K ochraně procesních práv podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 8, nález č. 63

IV. ÚS 332/96

K ochraně procesních práv podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod

Není-li dosud zřízen Ústavou předvídaný Nejvyšší správní soud, musí být tím více respektováno právo účastníků řízení v tzv. správním soudnictví na přístup k soudu a projednání věci v jejich přítomnosti.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 22. května 1997 sp. zn. IV. ÚS 332/96 ve věci ústavní stížnosti Sportovního a kulturního klubu proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z 30. 9. 1996 sp. zn. 19 Ca 378/95 o zamítnutí žaloby proti rozhodnutí správního orgánu o uložení pokuty.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 19 Ca 378/95-16 ze dne 30. 9. 1996 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 19 Ca 378/95-16 ze dne 30. 9. 1996. Tímto rozsudkem zamítl soud žalobu proti rozhodnutí Městského úřadu v Žacléři (odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí) č. j. VÚP/234/95-Č ze dne 18. 5. 1995, které bylo potvrzeno rozhodnutím Okresního úřadu v Trutnově (referátu regionálního rozvoje) č. j. 76/95 RR-2/Do ze dne 27. 7. 1995. Uvedenými správními rozhodnutími byla stěžovatel i uložena pokuta Kč 200000,- za neprovedení opatření nařízeného orgánem státního stavebního dohledu a za neprovedení nařízených neodkladných zabezpečovacích prací na objektech č. p. 271 a 272 v k.ú. Ž.

Stěžovatel opírá svoji ústavní stížnost o právní názor, že krajský soud nesprávně interpretoval zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, konkrétně pak jeho ustanovení § 5 odst. 5. Uvádí, že zabezpečovací práce mu byly nařízeny rozhodnutím ze dne 7. 10. 1994, ve znění rozhodnutí Okresního úřadu v Trutnově ze dne 12. 12. 1994, se lhůtou provedení do 28. 2. 1995. Objekty, za jejichž nezabezpečení mu byla uložena pokuta, však prodal kupní smlouvou ze dne 10. 11. 1993, tedy více než rok před rozhodnutím správního orgánu, JUDr. A.H. Návrh na vklad změny vlastnických práv založených touto kupní smlouvou byl doručen Katastrálnímu úřadu v Trutnově dne 18. 1. 1994. Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, vznikají právní účinky vkladu na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh byl doručen příslušnému orgánu republiky, je stěžovatel toho názoru, že rozhodnutí o provedení neodkladných zabezpečovacích prací již nesměřovalo vůči vlastníkovi nemovitostí a proto jako nevlastník nemohl spáchat přestupek, za který mu byla uložena shora uvedená pokuta, neboť tu je možné podle § 94 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního řádu, uložit pouze vlastníkovi. Na tom, podle názoru stěžovatele, nemůže nic změnit skutečnost, že Katastrální úřad v Trutnově vklad vlastnického práva provedl podle kupní smlouvy až dne 13. 6. 1995, neboť účinnost tohoto vkladu, který má konstitutivní účinky, na stala zpětně ke dni 18. 1. 1994. Stěžovatel je proto toho názoru, že soud nesprávně a v rozporu se zákonem spojil den rozhodnutí o povolení vkladu do

Nahrávám...
Nahrávám...