dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 63/1999 SbNU, sv.14, K nutnosti zhodnotit skutečnost, že rozhodnutí nebylo vydáno kompetentním. orgánem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 14, nález č. 63

IV. ÚS 163/98

K nutnosti zhodnotit skutečnost, že rozhodnutí nebylo vydáno kompetentním. orgánem

Ze závěrů Ústavního soudu, které zaujal v restitučních věcech (v nálezech sp. zn. III. ÚS 114/93 - č. 23 in svazek 1, IV. ÚS 295/95 - č. 27 in svazek 5, III. ÚS 232/96 - 142 in svazek 6, III. ÚS 329/97 - č. 12 in svazek 10 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu), z nichž plyne, že proces zestátnění znárodněním nemohl probíhat jinak, než pod přímou politickou a ústavní odpovědností věcně příslušného ministra, je možno obdobně vycházet i v řízeních nerestitučních, v nichž jde o posouzení tvrzení, že vady aktů z minulosti mohou být důvodem pro závěr, že nebyl perfektně završen přechod vlastnického práva z původního vlastníka na jiný subjekt, byť se jednalo o přechod na základě zákona, ovšem podmíněný splněním všech zákonem požadovaných podmínek (v daném případě legálním dovršením znárodňovacího procesu). Opačný závěr by naopak oslabil postavení soudů při řešení sporů o existenci vlastnictví, což Ústavní soud s ohledem na princip nepromlčitelnosti vlastnického práva považuje za neakceptovatelné, zároveň však považuje za nutné poukázat i na to, že v takovýchto sporech nelze pomíjet uplatňování jiných tradičních právních institutů, sledujících ochranu eventuálních nabyvatelů sporného majetku.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 28. dubna 1999 sp. zn. IV. ÚS 163/98 ve znění opravného usnesení z 26. května 1999 ve věci ústavní stížnosti E. M. proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 20. 1. 1998 sp. zn. 20 Co 809/96 o zamítnutí návrhu stěžovatelky na určení, že do dědictví náleží ideální polovina nemovitostí, a ve věci návrhu na zrušení zákona č. 115/1948 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru.

I. Výrok

1. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 20. 1. 1998 sp. zn. 20 Co 809/96 se zrušuje.

Návrh na zrušení zákona č. 115/1948 Sb. se odmítá.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka se svou včas podanou ústavní stížností domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 1. 1998 sp. zn. 20 Co 809/96, kterým byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 6. 9. 1996 sp. zn. 32 C 93/92. Tímto rozsudkem soudu prvního stupně byl zamítnut návrh stěžovatelky, aby bylo určeno, že do dědictví po zemřelé G. D. náleží ideální jedna polovina nemovitostí ve výroku rozsudku blíže specifikovaných (nemovitostí zapsaných původně v pozemkové knize ve vložce č. 104 pro katastrální území Š., nyní zapsáno jako dům č. p. 364 s parcelou č. 985 o výměře 124 m2 na LV č. 24 pro katastrální území S. B., okres Brno-město, obec B., a dále ideální jedna polovina nemovitostí zapsaných původně ve vložce 4: 105 pro katastrální území Š., nyní zapsáno jako dům č. p. 436 s parcelou č. 984 o výměře 664 m2 na LV č. 24 pro k.ú. S. B., okres Brno-město, obec B.). Zrušení napadeného rozhodnutí se stěžovatelka domáhá s odvoláním na porušení svých ústavně zaručených práv, konkrétně práv zaručovaných čl. 11 a čl. 36 Listiny základních práv a

Nahrávám...
Nahrávám...