dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 64/1996 SbNU, sv.5, K právu na ochranu zdraví a na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě veřejného pojištění za podmínek, které stanoví zákon, podle čl. 31 Listiny základních práv a svobod

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 64

Pl. ÚS 35/95

K právu na ochranu zdraví a na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě veřejného pojištění za podmínek, které stanoví zákon, podle čl. 31 Listiny základních práv a svobod

Definovat zákonné vymezení obsahu a rozsahu podmínek a způsob uplatnění práva občana na bezplatnou zdravotní péči je možné jen zákonem. Této povinnosti se zákonodárce nemůže zbavit tím, že zplnomocní orgán moci výkonné k vydání právních norem nižší právní síly než zákon.

Nárok občanů na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky je vázán na ústavní požadavek a rámec veřejného pojištění. Systém veřejného pojištění je jako každý pojišťovací systém limitován objemem finančních prostředků, který se získává na základě povinnosti platit na všeobecné zdravotní pojištění podle zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 10. července 1996 sp. zn. Pl. ÚS 35/95 ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení některých ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zdravotního řádu vydaného nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů (nález byl vyhlášen pod č. 206/1996 Sb.).

I. Výrok

a) § 11 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,

b) § 1, § 2 odst. 2 a 3 a § 13 odst. 3 a 5 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

c) Zdravotní řád vydaný nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

d) vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a

e) vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů,

se zrušují.

Vykonatelnost tohoto nálezu se odkládá k datu 1. 4. 1997.

II. Odůvodnění

Návrhem došlým Ústavnímu soudu České republiky dne 31. 10. 1995 se domáhají navrhovatelé zrušení ustanovení uvedených zákonů, která ukládají vládě České republiky a Ministerstvu zdravotnictví České republiky vydat právní předpisy k provedení zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Dále navrhují zrušení v návrhu označených pod zákonných právních předpisů, jejichž původcem je vláda České republiky a Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Navrhovatelé zastávají názor, že předmětná zákonná

Nahrávám...
Nahrávám...